De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 39620-2019

25/01/2019    S18

Duitsland-Stuttgart: Werkzaamheden voor spoorseinen

2019/S 018-039620

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gerstlauer, Frank
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Referentienummer: 18FEI34380
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/08/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 159-365697

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI34380
Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NBS Wendlingen-Ulm, PA 2.5a1 Umbau des Relaisstellwerkes SpDrS 60 Ulm Hbf Bauzustand N2-1-8

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 16/01/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 74 858.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Ackerstr. 22
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38126
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Nur der Systemlieferant des vorhandenen Stellwerks kann das Zusammenspiel der neuen Weichenantriebe mit dem vorhandenen Stellwerk bewerten und integrieren.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 783 149.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 858 007.00 EUR