Leveringen - 396372-2018

12/09/2018    S175    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Prešov: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2018/S 175-396372

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nationaal identificatienummer: 37936859
Postadres: Jesenná 14
Plaats: Prešov
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 080 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Vaňová Sylvia
E-mail: obstaravanie@sucpsk.sk
Telefoon: +421 517563700
Fax: +421 517563711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sucpsk.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdatail/8722
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: správa a údržba ciest II. a III. tried

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cestné smerové stĺpiky s príslušenstvom

Referentienummer: 13VS/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie cestných smerových stĺpikov, zvodidlových smerových stĺpikov, zvodidlových odrážačov a ich príslušenstva, vrátane dopravy do sídiel siedmych oblastí Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, podľa uvedených druhov a množstva uvedeného v technickej špecifikácii.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 495.28 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skladové priestory na adrese sídla oblasti verejného obstarávateľa podľa určenia a špecifikácie v potvrdenej čiastkovej zmluve/objednávke

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predpokladané množstvo 12 položiek cestných bezpečnostných zariadení počas plánovaného zmluvného obdobia 36 mesiacov predstavuje množstvo cca 45 130 ks. Predpokladané množstvo dodávok počas kalendárneho roka 2018 predstavuje približne tretinové množstvo t.j. cca 15 043 ks. V ďalších rokoch sa predpokladá obdobné množstvo dodania v závislostí od prevádzkových potrieb verejné obstarávateľa.

Bližší popis 12 položiek cestných bezpečnostných zariadení je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 495.28 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v ponuke doloženými dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 zákona.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. §34 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. §34 ods. 1 písm. m) bod 2. - certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu;

3. §35 systém manažérstva kvality - certifikát systému riadenia kvality podľa noriem ISO radu 9001 v oblasti predmetu zákazky prezentujúci zavedený systém zabezpečenia kvality uchádzača.

Eventuele minimumeisen:

1.Uchádzač musí predloženými dôkazmi o plnení (referenciami) preukázať dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozsahu cestný smerový stĺpik a zvodidlový smerový stĺpik rôznych dĺžok, v objeme minimálne 20 000 ks stĺpikov spolu za obdobie troch rokov 08/2015 až 07/2018, resp. vo finančnom vyjadrení 156 000 EUR vrátane DPH spolu za 3 kalendárne roky 08/2015 až 07/2018.

Za preukázanie dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie cestných smerových stĺpikov a zvodidlových smerových stĺpikov, v zmysle Vyhl. č. 9/2009 Z.z. v platnom znení, ktoré uchádzač dodal odberateľom ako tovar.

Uchádzač predloží objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; dodávateľ: názov, sídlo IČO; Popis/ Názov/ Označenie tovaru podľa druhu, zmluvnú cenu vrátane DPH, lehotu dodania, kontaktnú osobu a telefonický kontakt. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v zozname dodávok tovaru. Verejný obstarávateľ doporučuje v ponuke uviesť identifikáciu tých obstarávateľov/dodávateľov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, ktorých referencie v tomto procese uchádzač využíva resp. tieto referencie v tlačenej forme v ponuke predložiť. Súčasne sa doporučuje zoznam predložiť podľa odporúčanej predlohy v prílohe č. súťažných podkladov Zoznam dodávok tovaru.

2.Vyhlásením o parametroch výrobkov musí uchádzač preukázať, že ním ponúkané výrobky spĺňajú určené vlastnosti tovaru v súlade s platnými príslušnými normami, vzhľadom na účel použitia podľa verejným obstarávateľom určenej požiadavky v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Uchádzač musí preukázať, že výrobky, ktoré požaduje verejný obstarávateľ dodať (cestný smerový stĺpik, zvodidlový smerový stĺpik a zvodidlový odrážač) sú v zhode so Zák. č. 133/2013 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými nariadeniami a vyhláškami vzťahujúcimi sa k výrobkom alebo podľa noriem platných v členských krajinách ES resp. že vyhovujú parametrom podľa požadovanej špecifikácie a technických požiadaviek definovaných v súťažných podkladoch časť B.2 Opis predmetu zákazky.

3.Uchádzač musí preukázať zavedenie postupov riadenia kvality a aplikáciu systémov manažérstva podľa platných noriem, resp. podľa systémov zabezpečenia kvality vyplývajúcich z európskych noriem EN ISO 9001:2008.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Vo výzve na účasť v e-aukcii verejný obstarávateľ uvedie termín konania e-aukcie, podmienky a podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 2 pracovné dni pred konaním e-aukcie. Ďalšie informácie o procese e-aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.5 Podklady k elektronickej aukcii.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300039
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:10
Plaats:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie komisii.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk je z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade so znením § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom EVO na adrese https:/www.evo.gov.sk a cez Profil verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722 Súťažné podklady sú poskytované bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo.

2. Akékoľvek dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom portálu EVO (elektronické verejné obstarávanie) na adrese https://www.evo.gov.sk s využitím všetkých jeho funkcionalít, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. V časti príručky a odporúčania pre systém EVO sú uvedené všetky potrebné náležitosti a informácie pre prácu s portálom EVO.

3. Bez vyplnenia elektronického formulára o registráciu nemôže byť záujemcom zriadený prístup k elektronickému verejnému obstarávaniu, t.j. napr. k vysvetľovaniu súťažných podkladov a e-aukcii.

4. Súťažné podklady, vysvetľovanie súťažných podkladov, vybavenie žiadosti o nápravu, ostatná komunikácia do lehoty na predkladanie ponúk a ďalšie informácie, týkajúce sa predmetu zákazky, budú zverejnené neobmedzene cez EVO a zároveň na Profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722.

5. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.evo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke portálu EVO.

6. V prípade nejasnosti alebo potreby objasnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca prostredníctvom systému EVO pomocou menu Odoslať otázku požiadať o ich vysvetlenie.

7. Podľa § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Jednotný európsky dokument je dokument,ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 zákona týmto nie sú dotknuté.

8. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka stanovená vo výške 14 000,- EUR (slovom: štrnásťtisíc eur). Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania a nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2018