Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 396373-2018

12/09/2018    S175

Tsjechië-Pardubice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 175-396373

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27520536
Postadres: Kyjevská 44/0
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 53203
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jaroslava Čížková
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Telefoon: +420 461569127
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nempk.cz/
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 100 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2018