Lieferungen - 396396-2019

22/08/2019    S161

Polen-Biała Podlaska: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2019/S 161-396396

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 141-346803)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Biała Podlaska
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Chmiel
E-Mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Telefon: +48 833416869
Fax: +48 833437064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adresse des Beschafferprofils: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.6.2019.MCH2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c (część 3) do niniejszej SIWZ;

2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 141-346803

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

1) dotyczy części 1 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 3 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 180 instalacji lub instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 120 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia (zadania),

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji solarnych w ramach jednego zamówienia (zadania);

2) dotyczy części 2 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na budynkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 130 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż pomp ciepła;

3) dotyczy części 3 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kotłów opalanych biomasą z automatycznym układem podawania na domkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 48 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż kotłów lub pieców centralnego ogrzewania.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu dostaw i wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku, odpowiednio do części zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

1) dotyczy części 1 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 3 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 180 instalacji lub instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na budynkach mieszkalnych w ilości co najmniej 120 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia (zadania),

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której wykonano min. 15 odrębnych instalacji solarnych w ramach jednego zamówienia (zadania).

2) dotyczy części 2 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej i/lub centralnego ogrzewania na budynkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 30 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż pomp ciepła.

3) dotyczy części 3 zamówienia:

a) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy wraz z montażem w ramach maksymalnie 2 zamówień (zadań inwestycyjnych), polegające na wykonaniu instalacji kotłów opalanych biomasą z automatycznym układem podawania na domkach jednorodzinnych w ilości co najmniej 48 instalacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem tj.:

— minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie których wykonano montaż kotłów lub pieców centralnego ogrzewania.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu dostaw i wykazu osób na potwierdzenie spełni...

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 04/09/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 25/10/2019
muss es heißen:
Tag: 02/11/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/08/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 04/09/2019
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: