Varer - 396426-2020

24/08/2020    S163

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2020/S 163-396426

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen
Postadresse: Nyropsgade 1
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Højby Rasmussen
E-mail: k40k@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk/kff

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om omstillings- og kontraktcentersløsning til Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32540000 Centraler
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
64214200 Telefonomstillingstjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Nyropsgave 1, 1602.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Siden 2014 har Københavns Kommunes omstillings- og kontaktcenterløsning været baseret på Telia CallGuide. Kontrakten for denne løsning er under udløb, hvorfor løsningen skal konkurrenceudsættes.

Omstillings- og kontaktcenterløsningen afvikles i dag i samspil med kommunens centrale telefoniplatform og mobiltelefoner. Løsningen skal endvidere integreres med en række generelle og kundespecifikke systemer.

Der er p.t. etableret omstillings- og kontaktcenterløsninger i over 110 organisatoriske enheder fordelt på over ca. 50 lokationer. I kontaktcentrene besvares dagligt op til 12 000 opkald fra borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger. Der er defineret over 5 000 navngivne agenter med op til 500 i samtidig brug.

Løsningen skal omfatte alt programmel, udstyr og parameteropsætning, der er nødvendig for at levere en fuldt funktionel løsning. Leverandøren skal i implementeringsfasen etablere integration til udvalgte systemer, levere uddannelse samt implementere løsningen i etaper til Kommunens forvaltninger.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 076-179522

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: C002533
Betegnelse:

Ændring af bilag 1. tidsplan

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
03/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NetNordic Communication A/S
Postadresse: Lyskær 1
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Internetadresse: www.netnordic.com/dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 3 900 000.00 EUR

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Grundet væsentlig forsinkelse forårsaget af flere uforudete hændelser (bl.a. Covid-19) og forsinkelser forårsaget af ordregiver ændres den bekendtgjorte tidsplan for implementering af løsningen med 154 dage. Ændringen foretages i medfør af kontraktens pkt. 8.0 ændringer og kontraktens pkt. 9.2 om udskydelse af tidsplanen. Endvidere foretages ændringen i medfør af udbudslovens § 183.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
32540000 Centraler
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
64214200 Telefonomstillingstjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Siden 2014 har Københavns kommunes omstillings- og kontaktcenterløsning været baseret på Telia CallGuide. Kontrakten for denne løsning er under udløb, hvorfor løsningen skal konkurrenceudsættes.

Omstillings- og kontaktcenterløsningen afvikles i dag i samspil med kommunens centrale telefoniplatform og mobiltelefoner. Løsningen skal endvidere integreres med en række generelle og kundespecifikke systemer.

Der er p.t. etableret omstillings- og kontaktcenterløsninger i over 110 organisatoriske enheder fordelt på over ca. 50 lokationer. I kontaktcentrene besvares dagligt op til 12 000 opkald fra borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger. Der er defineret over 5 000 navngivne agenter med op til 500 i samtidig brug.

Løsningen skal omfatte alt programmel, udstyr og parameteropsætning, der er nødvendig for at levere en fuldt funktionel løsning. Leverandøren skal i implementeringsfasen etablere integration til udvalgte systemer, levere uddannelse samt implementere løsningen i etaper til kommunens forvaltninger.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 48
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 900 000.00 EUR
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Netnordic Communications
Postadresse: Lyskær 1
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Internetadresse: www.netnordic.com/dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Grundet væsentlig forsinkelse forårsaget af flere uforudete hændelser (bl.a. Covid-19) og forsinkelser forårsaget af ordregiver ændres den bekendtgjorte tidsplan for implementering af løsningen med 154 dage. Ændringen foretages i medfør af kontraktens pkt. 8.0 ændringer og kontraktens pkt. 9.2 om udskydelse af tidsplanen. Endvidere foretages ændringen i medfør af udbudslovens § 183.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Grundet væsentlig forsinkelse forårsaget af flere uforudete hændelser (bl.a. Covid-19) og forsinkelser forårsaget af ordregiver ændres den bekendtgjorte tidsplan for implementering af løsningen med 154 dage. Ændringen foretages i medfør af kontraktens pkt. 8.0 ændringer og kontraktens pkt. 9.2 om udskydelse af tidsplanen. Endvidere foretages ændringen i medfør af Udbudslovens § 183.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 EUR
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 EUR