Supplies - 396465-2018

12/09/2018    S175

Poland-Wielopole Skrzyńskie: Solar photovoltaic modules

2018/S 175-396465

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Postal address: Wielopole Skrzyńskie 200
Town: Wielopole Skrzyńskie
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 39-110
Country: Poland
Contact person: Dariusz Wośko, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Jaworek, Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
E-mail: sekretariat@wielopole.eu
Telephone: +48 172214819
Fax: +48 172214830
Internet address(es):
Main address: www.wielopole.eu
Address of the buyer profile: www.wielopole.bip.gmina.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=406
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Reference number: RRz.271.28.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

Ponadto w przedmiot zamówienia wchodzą również inne elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
45315300 Electricity supply installations
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Lokalizacja inwestycji - Gmina Wielopole Skrzyńskie

II.2.4)Description of the procurement:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 64 zestawy o mocy 3,26 kW każdy w skład którego wchodzi; dwa kolektory i zasobnik 200 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 54 zestawy o mocy 4,89 kW każdy w skład którego wchodzi; trzy kolektory i zasobnik 300 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 10 zestawów o mocy 6,52 kW każdy w skład którego wchodzi; cztery kolektory i zasobnik 400 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu)

— montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

— montaż grupy pompowej,

— montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

— podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

— przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

— napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg. Instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

— wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

— przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 60 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kW każdy składający się z max. 8 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 137 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kW każdy składający się z max. 12 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,86 kW każdy składający się z max. 18 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— montaż inwertera,

— instalacja prądu stałego DC,

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— połączenie wykonanej instalacji z zabezpieczeniem policznikowym w budynku mieszkalnym lub miejscu jego usytuowania,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Średnica kul śnieżnych użytych do raportu na gradobicie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Moc modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

II.2.14)Additional information

1) Użyte skróty:

a) Pzp - ustawa z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

b) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = PC + PSOK + PŚR + PWW + PMMF

Szczegóły zawiera pkt 15 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.2. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.3. Na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

3.4. Zgodnie z art. 22a ust. 5 Pzp wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

3.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4. SIWZ.

3.8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.4. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

— nie niższej niż 1 000 000 PLN.

2) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

— 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.10.2018 r. do godz. 11:45.

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

BS Wielopole Skrzyńskie 88 9173 0002 0000 0273 2000 0020

z dopiskiem: RRz.271.28.2018

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą.

W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie”. Oznaczenie sprawy: RRz.271.28.2018.

10.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) należyte wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu na budynkach min. 150 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych - w ramach jednego kontraktu,

oraz

b) należyte wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – w ramach jednego kontraktu,

Uwaga:

1) Wykonawca może wykazać spełnienie warunku w taki sposób, że dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych miała miejsce w ramach jednego zamówienia lub dwóch odrębnych zamówień.

2) Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw

Z montażem.

2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt. 5.2.2. ppkt a) i b) SIWZ zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt. 10 (dla zasobnika) projektu.

c) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

d) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt. 1) projektu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W takim przypadku wykonawca przedstawia - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane w „Część II: Informacje dotyczące wykonawcy” sekcja A i B oraz „Części III: Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Powyższe informacje Wykonawca podaje w formularzu oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@wielopole-skrz.pl

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Warunki realizacji umowy określa Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wykonawca w ofercie określi cenę oferty netto w zł (PLN). Stanowić ona będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2018
Local time: 11:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2018
Local time: 12:00
Place:

Miejsce otwarcia ofert: 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Urząd Gminy, Wielopole Skrzyńskie 200, sala ślubów pok. nr 9, POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w pkt 5.2. SIWZ; b) niepodlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ;

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

IV. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekazuje zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

V. Ofertę stanowi: wypełniony druk „oferta” wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, JEDZ złożony w postaci elektronicznej, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) (szczegóły w pkt 12.9. SIWZ).

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z pkt 17 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/09/2018