Services - 396515-2019

Submission deadline has been amended by:  429316-2019
22/08/2019    S161

România-Bucureşti: Servicii juridice

2019/S 161-396515

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 5 (Primăria Sectorului 5 București)
Număr naţional de înregistrare: 4433953
Adresă: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 75540
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia Negru
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sector5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București

Număr de referinţă: 4433953/2019/17
II.1.2)Cod CPV principal
79100000 Servicii juridice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 320 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 5.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.

Cantitatea maxima a acordului-cadru este de 10 800 ore.

Cantitatea minima a acordului-cadru este de 60 ore.

Cantitatea maxima a unui contract subsecvent este de 2 700 ore.

Cantitatea minima a unui contract subsecvent este de 60 ore.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165 si 167, precum si in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE. Ofertantii clasati pe pozitii selectabile (primii 6 operatori) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii clasati pe pozitii selectabile (primii 6 operatori) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 2 din sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, odata cu DUAE.

Conform Anexei 2 „Instructiuni pentru ofertanti” ofertantul unic/ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” subsectiunea „Inscrierea intr-un registru profesional relevant”.

Ofertantii clasati pe pozitii selectabile (primii 6 operatori) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, decizia/deciziile baroului prin care se atesta infiintarea formei de exercitare a profesiei, conform Legii nr. 51/1995.

Conform Anexei 2 „Instructiuni pentru ofertanti”.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala Incasari brute pe fiecare dintre ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) să fie mai mare sau cel puțin egală cu 4 500 000 RON.

Asigurarea riscului profesional. Asigurarea de răspundere civilă profesională.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții (inclusiv pentru asociați/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE, în conformitate cu notificarea nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv copie certificată conform cu originalul a Declaratiei nr. 200/204 pentru ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sau orice alte documente emise de autorităţile legale competente din care să reiasă că a înregistrat incasari brute de minim 4 500 000 RON pe fiecare dintre ultimii 3 ani să fie prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertanții clasați pe poziții selectabile (primii sase operatori economici) după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”. Notă: in cazul ofertelor depuse în asociere, cerinta minimă referitoare la incasarile brute pe ultimii trei ani trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii.

Ofertanții (inclusiv pentru asociați/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE, în conformitate cu notificarea nr. 240/2016, urmând ca documente doveditoare care să ateste că ofertantul a încheiat asigurare profesională pentru un risc asigurat de cel putin 2 000 000 RON/eveniment, respectiv copia politei de asigurare profesională, certificată conform cu originalul, valabilă la data depunerii ofertelor să fie prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertanții clasați pe poziții selectabile (primii sase operatori economici) după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul are obligatia de a mentine valabilă asigurarea profesională prin prelungirea corespunzătoare a acesteia pentru un risc asigurat de minim 2 000 000 RON/eveniment, pe toată durata acordului-cadru. Notă: în cazul ofertelor depuse în asociere, cerinta minimă referitoare la valoarea riscului asigurat trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a prestat servicii profesionale in domeniu. Se solicită documente din care să rezulte experienţa în furnizarea serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică, având ca beneficiar autorități publice, respectiv:

(a) reprezentare juridică în fata instanţelor judecătoreşti române sau internaționale: se solicită indicarea a minim 2 dosare reprezentative, dosare soluţionate definitiv in favoarea partilor reprezentate de ofertant in ultimele 36 luni,

(b) consultantă juridică: se solicită indicarea a minim 2 contracte/proiecte reprezentative, având ca obiect acordarea de consultantă juridică derulate în ultimele 36 de luni.

Notă:

(a) se vor depune copii ale hotararilor judecatoresti insotite de contractul de consultanta juridica,

(b) se vor depune copii ale contractelor de consultanță juridică, care pot fi anonimizate in privinta informatiilor confidentiale.

Diplome de studii si calificari profesionale. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de o echipă alocată îndeplinirii acordului-cadru, formată din minim 10 avocati care îndeplinesc cel putin următoarele cerinte profesionale:

(a) sunt avocati definitivi,

(b) minim 3 avocati cu vechime în profesie de cel putin 15 ani si 3 avocati cu vechime în profesie de cel putin 5 ani.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

La nivelul D.U.A.E. se vor completa informatii referitoare la numarul și data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului de receptie, precum și ponderea și/sau activitatile pentru care a fost responsabil ofertantul. Serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente, sens in care ofertantii vor prezenta un angajament (confirmare scrisa) in acest sens din partea beneficiarului. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertanții clasați pe poziții selectabile (primii sase operatori economici) după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile

Se va prezenta: lista avocatilor care vor face parte din echipa de avocaţi desemnată pentru îndeplinirea acordului-cadru, însoţita de copiile certificate ale deciziilor de admitere în barou si CV-urile avocaţilor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertanții clasați pe poziții selectabile (primii sase operatori economici) după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 6
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.elicitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere alaspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE, depuse de ofertantul de pe primele 6 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediulSEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc, departajarea se va face exclusiv în funcție de preț.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria sector 5, Direcția Juridică
Adresă: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 75540
Țară: România
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Adresă internet: www.sector5.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/08/2019