Tjenesteydelser - 396536-2020

24/08/2020    S163

Danmark-Holstebro: Affaldsforbrænding

2020/S 163-396536

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nomi4s i/s
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens Berg
E-mail: mbe@nomi4s.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nomi4s.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS A/S
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannie Weje Stepien
E-mail: jwn@niras.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.niras.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affald

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forbrænding af affald

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90513300 Affaldsforbrænding
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nomi4s leverer omkring 8 000 tons forbrændingsegnet affald pr. år til forbrænding hos tjenesteyderen.

Det forbrændingsegnede affald består af restaffald, dagrenovationslignende affald og småt brændbart. Den aktuelle opgave består i:

- Vejning af affald på brovægt

- Forbrænding af det forbrændingsegnede affald på miljøgodkendt forbrændingsanlæg

- Bortskaffelse af affalds- og restprodukter fra forbrænding

- Affaldsregistrering og indberetning til Affaldsregister (ADS)

- Udfærdigelse af afgifts- og myndighedsindberetning vedrørende affaldet samt affalds- og restprodukter fra forbrænding.

Det kan på den baggrund forventes ca. 667 tons pr. måned, men tjenesteyderen skal tolerere udsving på +/- 25 % i forhold til de samlede månedlige mængder.

Tjenesteyderen skal ligeledes kunne tolerere udsving på +/- 25 % i den totale årsmængde. Herudover skal der accepteres en reduktion i mængden på baggrund af kildesortering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan ved gensidig aftale mellem parterne forlænges på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan ved gensidig aftale mellem parterne forlænges på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde dokumentlistens bilag 1.2.3 ESPD og vedlægge tilbuddet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Bilaget udfyldes ved at downloade xml-filen og gemme denne lokalt. Herefter udfyldes filen via sagen på iBinder, under fanen ESPD.

Vælg ”jeg er økonomisk aktør”, vælg ”importer ESPD”, find den gemte xml-fil ved hjælp af browse-funktionen og angiv til sidst hvilket land virksomheden er placeret i. Klik på ”næste”, og ESPD er klar til at blive udfyldt.

Når bilaget er udfyldt, klik på ”eksporter” og gem filen lokalt. Herefter skal filen vedlægges tilbuddet i pdf-format.

Vejledning i udfyldning:

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne/kasserne udfyldes

Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Afsnittet udfyldes kun med "ja", hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders formåen (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Afsnittet udfyldes ikke

Del III Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, som omhandler konkurs mm. jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I feltet ”Nøgletal” angives tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen

Afsnittet udfyldes ikke.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Afsnittet udfyldes ikke.

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere

Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Afsnittet udfyldes med sted og dato. Der stilles ikke krav om underskrift.

Sammenslutninger:

Afgives tilbud af et konsortium eller lign., skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Dokumentlistens Bilag 1.2.1 Konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet, herunder særligt kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan tilgås på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uuolriqibr

Den samlede tilbudssum, der anvendes til tilbudsevaluering, beregnes ud fra den tilbudte pris tillagt ordregivers beregnede følgeomkostninger i form af transportomkostninger. Se udbudsbetingelser afsnit 10.

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 vedlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital, som anført i afsnit III.1.2).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2020