Usługi - 396638-2019

22/08/2019    S161

Polska-Siemiatycze: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2019/S 161-396638

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
Adres pocztowy: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olgierd Koleśnik
E-mail: biuro@e-zpwp.pl
Tel.: +48 856566577
Faks: +48 856566554
Adresy internetowe:
Główny adres: http://e-zpwp.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://e-zpwp.pl/zamowienia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 97 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim.

Numer referencyjny: ZPWP.272.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 97 obrębów ewidencyjnych z obszaru 5 jednostek ewidencyjnych w powiecie hajnowskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200503_2 Czeremcha.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat hajnowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200503_2 Czeremcha.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 18 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200504_2 Czyże.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat hajnowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 18 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200504_2 Czyże.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 23 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200505_2 Dubicze Cerkiewne.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat hajnowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 23 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200505_2 Dubicze Cerkiewne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200502_2 Białowieża.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat hajnowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200502_2 Białowieża.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200508_2 Narew.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000 Usługi analizy danych
72320000 Usługi bazy danych
71354300 Usługi badań katastralnych
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat hajnowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200508_2 Narew.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która obejmowała: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego;

b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) tj. uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne;

— warunek określony w lit. a dotyczy zadań nr 1-5 niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca składa ofertę,

— w przypadku warunków dotyczących potencjału kadrowego, Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę zespołem 2 osób z uprawnieniami określonymi w lit. b-c niezależnie od liczby zadań (części) na które wykonawca składa ofertę,

— w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

a) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

a) Dla Zadania nr 1: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych i 0/100),

b) Dla Zadania nr 2: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych i 0/100),

c) Dla Zadania nr 3: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych i 0/100),

d) Dla Zadania nr 4: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 0/100),

e) Dla Zadania nr 5: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 0/100);

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, pok. 122, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

8.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

8.9.1. dokumentu, o którym mowa w pkt VI.3) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.9.2. dokumentów, o których mowa w pkt VI.3) lit. b-d) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 oraz pkt 8.9.2 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.2 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 stosuje się odpowiednio.

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.3) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.9, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 stosuje się odpowiednio.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019