Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 396676-2020

24/08/2020    S163

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 163-396676

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Nationaal identificatienummer: 291972690
Postadres: Nieuwekade 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 RV
Land: Nederland
Contactpersoon: Luciana Kudus
E-mail: luci.kudus@hku.nl
Telefoon: +31 302332256
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://hku.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14817728545afcb694bebc7317c3dcd6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14817728545afcb694bebc7317c3dcd6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur flexibele arbeidskrachten & receptie- en beheersdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inhuur flexibele arbeidskrachten & receptie- en beheersdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flexibele arbeidskrachten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.3.4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Beheer en planning van de pool / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: Implementatie Dienstverlening Poolmedewerkers / Weging: 30
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.4.1.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.4.1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Receptie- en beheersdiensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79992000 Receptiediensten
98341140 Huismeesterdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.3.4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Kwaliteit in te zetten Medewerkers / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Flexibiliteit dienstverlening / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.4.1.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.4.1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— A1 Aanbiedingsbrief,

— A2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— U1 Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister,

— U2 Gedragsverklaring aanbesteden,

— U3 Verklaring van de Belastingdienst.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— E1 Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s,

— E2 Financiële zekerheid.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— E3 Ervaring van de Deelnemer,

— E4 Certificeringen Deelnemer.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De Raamovereenkomsten voor beide Percelen hebben een initiële looptijd van 2 jaar. De verwachte ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 1 januari 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 2022, zonder verlenging. Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities 2 keer te verlengen met 1 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/08/2020