Storitve - 396827-2015

Prikaži skrčeni pogled

11/11/2015    S218    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: 15.ESI.OP.201 „Nadaljnji ukrepi v zvezi s spremljanjem tehnologije: popis in napovedovanje tehnologije“

2015/S 218-396827

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska obrambna agencija
Poštni naslov: rue des Drapiers 17–23
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
V roke: Enota za javna naročila
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eda.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1142

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Obramba
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
15.ESI.OP.201 „Nadaljnji ukrepi v zvezi s spremljanjem tehnologije: popis in napovedovanje tehnologije“.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
Kraj dobave: prostori EDA.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Na podlagi izvedenega dela v letu 2015 v zvezi s spremljanjem tehnologije obstaja potreba po nadaljnjem razvoju 2 vidikov, povezanih z dejavnostjo spremljanja tehnologije, in sicer:
— nadaljnja dopolnitev računalniškega orodja EDA za spremljanje tehnologije z nalogo popisa tehnologije, z namenom identifikacije tehnologij, ki jih ni v orodju,
— dejavnost napovedovanja tehnologije, ki bo dopolnjevala spremljanje tehnologije in analizo perspektiv, tako da se doda dolgoročna perspektiva.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi, 73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 192 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo na spletni strani za e-razpise na povezavi v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo na spletni strani za e-razpise na povezavi v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo na spletni strani za e-razpise na povezavi v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo na spletni strani za e-razpise na povezavi v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo na spletni strani za e-razpise na povezavi v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
15.ESI.OP.201.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
Drugo: Ponudbe je treba oddati v 1 od uradnih jezikov Evropske unije. Naročilo (in rezultati naročila) bo izvedeno v angleškem jeziku. Ponudniki so vabljeni, da oddajo kopije svojih tehničnih predlogov v angleškem jeziku.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 17.12.2015 - 11:00

Kraj:

Prostori EDA, rue des Drapiers 17–23, Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščen zastopnik vsakega ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo poslati obvestilo o svoji nameri vsaj 48 ur vnaprej po e-pošti na naslov procurement@eda.europa.eu Obvestilo mora podpisati pooblaščeni uradnik ponudnika; v obvestilu mora biti navedeno ime osebe, ki se bo v imenu ponudnika udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v točki I.1) tega obvestila, „Elektronski dostop do informacij“. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30.10.2015