Dostawy - 396887-2021

04/08/2021    S149

Polska-Sulechów: Różne urządzenia i produkty medyczne

2021/S 149-396887

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 118-309590)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Zwycięstwa 1
Miejscowość: Sulechów
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-100
Państwo: Polska
E-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl
Tel.: +48 601756889
Faks: +48 683852219
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzozsulechow.med.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Numer referencyjny: 1/ZP-PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostawa sprzętu jednorazowego użytku podzielana na 27 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (Formularz cenowy) do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 dla każdego elementu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania produktów w opakowaniach zbiorczych (jeżeli Zamawiający zamówi np. 1 szt. drenu to oczekuje dostawy 1 szt., a nie 30 szt. wynikających z opakowania zbiorczego).

4. Mile widziane będzie dołączenie katalogów ze zdjęciami i opisami produktów (nie jest to wymóg).

5. Zamawiający nie do

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 118-309590

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV 2.2
Zamiast:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV 2.7
Zamiast:
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Termin związania ofertą do dnia 03.11.2021