Tjenesteydelser - 397062-2020

24/08/2020    S163

Danmark-Hedensted: Rengøring af lokaler

2020/S 163-397062

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8722
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice - Hedensted Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Udbuddet omfattede løbende rengøringsservice på 75 lokationer i Hedensted Kommune. Rengøringsservice udføres på bl.a. skoler, daginstitutioner, socialpsykiatrien og væresteder, sundhedshuse, tandpleje, biblioteker, genbrugspladser, materialegårde og administrative bygninger. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice udføres i henhold til DS/INSTA800

Vinduespolering udbydes som option. Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 205-500055

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rengøringsservice - Hedensted Kommune

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
11/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
Postadresse: Buddingevej 312-316
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 94 006 618.20 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919300 Rengøring af skoler
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Hedensted Kommune

VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som en følge covid-19 pandemien er der med den nuværende leverandør af rengøringsservice indgået en tillægsaftale om mellemrengøring med henblik på af begrænse smitterisikoen på risikoinstitutioner i Hedensted Kommune.

Det øgede behov for rengøring i form af ekstra rengøring midt på dagen opstår på baggrund af myndighedernes anbefalinger og vejledninger vedrørende begrænsningen af smittespredning af covid-19, for de af kontrakten berørte institutioner.

Som følge af rengøringskrav i forhold til covid-19, indgår Hedensted Kommune en midlertidig aftale vedrørende mellemrengøring med henblik på forebyggelse af smittespredning.

Tillægsaftalen vedrører de risikoinstitutioner, som er omfattet af den tidligere udbudte kontrakt (bekendtgjort i EUT S: 2019/S 205-500055). Tillægsaftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 10/08/2020
Slut: 25/06/2021
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 248 578.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
Postadresse: Buddingevej 312-316
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Som en følge af øgede rengøringskrav i forhold til at begrænse smittespredning med covid-19 indgår Hedensted Kommune en midlertidig tillægsaftale vedrørende mellemrengøring midt på dagen på alle skoledage.

Tillægsaftalen vedrører de risikoinstitutioner, som er omfattet af den tidligere udbudte kontrakt (bekendtgjort i EUT S: 2019/S 205-500055). Tillægsaftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183.

Nærværende tillægsaftale indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet Hedensted Kommune opfylder betingelserne på følgende måde:

— § 183, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, idet Hedensted Kommune ikke har kunne eller burde kunne forudse nødvendigheden af de øgede rengøringskrav, som følge af myndighedernes anbefalinger og vejledning vedrørende begrænsning i smittespredning i forbindelse med covid-19.

— § 183, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, idet der fortsat skal udføres ordinær rengøringsservice i henhold til tidligere udbudt kontrakt, men der er behov for øget betaling for mellemrengøring med henblik på forebyggelse af smittespredning, som følge af covid-19.

— § 183, stk. 1, nr. 3 er opfyldt, idet den samlede værdi af den oprindelige kontrakt udgør 94.006.618 DKK.

Der er tidligere bekendtgjort følgende omkring kontrakten: 2019/S 072-170435 (udbudsbekendtgørelse) og 2019/S 205-500055 (bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt).

VII.2.2)Årsager til ændring
Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Det øgede behov for rengøring i form af mellemrengøring midt på dagen opstår på baggrund af myndighedernes anbefalinger og vejledninger vedrørende begrænsningen af smittespredning af covid-19, for de af kontrakten berørte institutioner.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 94 006 618.20 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 95 255 196.20 DKK