Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 397071-2015

Wyświetl widok skrócony

11/11/2015    S218

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 218-397071

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska
E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań, Etap III, odcinek Czempiń–Poznań”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL41 Wielkopolskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań, Etap III, odcinek Czempiń–Poznań”.
Przedmiot Zamówienia podzielono na 3 części (Zamówienia Częściowe):
— Zamówienie Częściowe – część A – Wiadukt kolejowy w km 145,650 w m. Mosina. Zgodnie z dokumentacją techniczną obiekt zlokalizowano w km 145,642,
— Zamówienie Częściowe – część B – Wiadukt drogowy w km 155,170 w m. Łęczyca,
— Zamówienie Częściowe – część C – Wiadukt kolejowy w km 160,857 w Poznaniu. Zgodnie z dokumentacją techniczną obiekt zlokalizowano w km 160,853.
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
Dla Zamówienia Częściowego – część A:
— budowa obiektu wraz ze ścianami szczelinowymi zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu,
— budowa nowych i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z wiaduktu oraz roboty odwodnieniowe wiaduktu,
— budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania,
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 145,650,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych,
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem,
— budowa ekranów akustycznych,
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami,
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
— ochrona mienia na placu budowy,
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
Dla Zamówienia Częściowego – część B:
— budowa obiektu z prefabrykowanych elementów żelbetonowych wraz z podporami i ścianami oporowym i zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu,
— pogrążanie pali wykonywać pod nadzorem certyfikowanej jednostki badawczej,
— wykonanie nowych konstrukcji, budowa i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— roboty odwodnieniowe wiaduktu i układów drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa skarp nasypów,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania,
— po oddaniu do użytkowania wiaduktu wraz z drogami – likwidację istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 155,249,
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych
— budowa ekranów akustycznych,
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami,
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
— ochrona mienia na placu budowy,
— realizacja zapisów Decyzji nr DOOŚ-OAI.4201.4.2012.AŁ.17 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 4.10.2012,
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
Linia kolejowa E59 na odcinku od około km 146,950 do około km 155,249 przecina teren Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach wraz z jego otuliną.
Dla Zamówienia Częściowego – część C:
— budowa obiektu wraz z podporami i ścianami oporowymi przed obiektem od toru głównego zasadniczego linii kolejowej E59 oraz za obiektem z torami linii kolejowej nr 802, zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu,
— budowa wyjść na perony wraz z przynależnymi szybami na dźwigi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
— roboty odwodnieniowe obiektu i układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania,
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 160,856,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych,
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem,
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami,
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
— ochrona mienia na placu budowy,
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 83 661 058,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 60
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6060/ICZ3/000008/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 67-117457 z dnia 4.4.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 94-167891 z dnia 16.5.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 92-164571 z dnia 13.5.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 78-137120 z dnia 22.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań, etap III, odcinek Czempiń–Poznań” – w zakresie zamówienia częściowego A – wiadukt kolejowy w km 145,650 w m. Mosina
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm w składzie: Trakcja PRKiI S.A. (Pełnomocnik konsorcjum), ul. Złota nr 59, XVIII p., 00-120 Warszawa, Intop Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa
Adres pocztowy: ul. Złota nr 59, XVIII p.
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
E-mail: oferty@grupatrakcja.com
Tel.: +48 224833000
Faks: +48 224833001

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 925 209,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 882 140,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań, etap III, odcinek Czempiń–Poznań” – w zakresie zamówienia częściowego B – wiadukt drogowy w km 155,170 w m. Łęczyca
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Skanska S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-518
Państwo: Polska
E-mail: damian.laganowski@skanska.pl
Tel.: +48 618917137
Faks: +48 225608362

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 735 952,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 170 706,71 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław–Poznań, w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław–Poznań, etap III, odcinek Czempiń–Poznań” – w zakresie Zamówienia Częściowego C – wiadukt kolejowy w km 160,857 w Poznaniu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm w składzie: Trakcja PRKiI S.A. (Pełnomocnik konsorcjum), ul. Złota nr 59, XVIII p., 00-120 Warszawa; Intop Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa
Adres pocztowy: ul. Złota nr 59, XVIII p.
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
E-mail: oferty@grupatrakcja.com
Tel.: +48 224833000
Faks: +48 224833001

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 408 967,73 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 964 273,94 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń -Poznań” – POIiŚ 7.1-5.1.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.11.2015