Forniture - 397102-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Kąty Wrocławskie: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2022/S 140-397102

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Numero di identificazione nazionale: 913-00-03-094
Indirizzo postale: ul. 1-go Maja 26B
Città: Kąty Wrocławskie
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 55-080
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marcin Trzebski
E-mail: marcin.trzebski@zgk-katy.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.zgk-katy.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/transakcja/638689
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/transakcja/638689
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: osoba prawna JST - zamawiający sektorowy
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, odbiór odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Numero di riferimento: ZGK/DA/PN/01/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26b. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w cz. III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w cz. II SWZ – Projektowane istotne postanowienia umowy 3. Wspólny Słownik Zamówień: 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Kąty Wrocławskie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26b. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w cz. III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w cz. II SWZ – Projektowane istotne postanowienia umowy 3. Wspólny Słownik Zamówień: 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 4. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 0,1% dostarczanej energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym, na etapie realizacji umowy do końca każdego kwartału Wykonawca będzie zobowiązany do ujawnienia Zamawiającemu pochodzenia dostarczonej energii elektrycznej, w celu wykazania, że deklarowany w ofercie udział pochodził z odnawialnych źródeł energii. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia informacji dotyczącej pochodzenia dostarczanej energii elektrycznej w formie stosownego oświadczenia. 5. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą zawierały istotne dla Stron postanowienia umowy określone w części II SWZ. 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty tj. 1) - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 2) - numer NIP 3) - numer REGON 4) - adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy) 5) - przeznaczenie punktu poboru 6) - grupa taryfowa 7) - kod PPE 8) - roczny wolumen energii elektrycznej 9) - numer licznika 10) - numer aktualnie obowiązującej umowy 11) - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 12) - pełnomocnictwo 13) - dokument nadania numeru NIP 14) - dokument nadania numeru REGON 15) - KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 16) - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 17) - numer rachunku bankowego 7. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę lub udostępni wzór własnego pełnomocnictwa i weźmie odpowiedzialność za jego treść.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni warunek do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli wykaże iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.). 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 7.200.000,00 złotych. Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 2900 MWh dla każdej dostawy. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wskazania dostaw realizowanych na podstawie umowy niezakończonej przed upływem terminu składania ofert Zamawiający uwzględni wartość tej ich części która została zrealizowana do upływu terminu składania ofert.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Projektowane istotne postanowienia umowy stanowią część II SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Warunki zostały opisane w dokumentacji zamówienia.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

platforma postępowania, adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/638689

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na portalu ofert

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2024

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze. Ustawa Prawo zamówień publicznych dział IX Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022