Forniture - 397141-2022

22/07/2022    S140

Romania-Iași: Gas naturale

2022/S 140-397141

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACADEMIA ROMANA FILIALA IASI
Numero di identificazione nazionale: 4540917
Indirizzo postale: Strada: Carol I, nr. 8
Città: Iasi
Codice NUTS: RO213 Iaşi
Codice postale: 700505
Paese: Romania
Persona di contatto: Monalisa Padurariu
E-mail: achizitii@acadiasi.ro
Tel.: +40 232211150
Fax: +40 232211150
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acadiasi.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152080
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: cercetare fundamentala

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare gaze naturale necesare funcționării centralelor termice ce deservesc imobilele aparținând Filialei din Iași a Academiei Române

Numero di riferimento: 61
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Achiziționarea de gaze naturale pentru necesare funcționării centralelor termice ce deservesc imobilele aparținând Filialei din Iași a Academiei Române, inclusiv servicii conexe de înmagazinare, transport și distribuție

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 851 859.75 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO213 Iaşi
Luogo principale di esecuzione:

IS, Iași, bd. Carol I, nr. 8, CP 700505

IS, Iași, str. Teodor Codrescu, nr. 2, CP 700481

IS, Iași, str. Teodor Codrescu, nr. 6, CP 700481

IS, Iași, str. Teodor Codrescu, nr. 6, CP 700481

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizare gaze naturale necesare funcționării centralelor termice ce deservesc imobilele aparținând Filialei din Iași a Academiei Române ( 4 puncte de consum situate în Municipiul Iasi) , minim 895,13 MWh si maxim 1.118,91 MWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Existența unui Call Center / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerinta nr. 1: Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016..

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, documente justificative care sa demonstreze cele asumate prin DUAE, cum ar fi:

- Cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- Certificate constatatoare care să ateste "lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate” (buget local, buget de stat etc.) restanțe la momentul prezentării;

- Documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările

prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul).

- Completare Formulare nr.10, 11, 12.

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțit de traducere autorizată în limba română.

Cerinta nr. 2: Ofertanții/membrii asocierii/subcontractanții/terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a) Se va completa Formularul 13, care se va depune cu semnătură electronică, certificat cu numele clar și semnătura reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului.

b) alte documente daca va fi cazul.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcții de decizie in cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semnează documente emise in legătura cu sau pentru procedura de atribuire, sunt:

- acad. Viorel Barbu-Presedinte

- Meda Gâlea-Director adj.

- Loredana Dumitrașcu-contabil șef

- Irina Olaru-Consilier juridic

- Cristina Ghegheș -Consilier juridic

- Monalisa Pădurariu - Președinte comisie evaluare oferte

- Ionel Tudosa - Membru comisie evaluare oferte

- Andrei Apostu - Membru comisie evaluare oferte

- Cristian Carp - Președinte de rezervă comisie evaluare

- Nicolae Murariu - Membru de rezervă comisie evaluare

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerința nr. 1: Certificat Constatator emis de ONRC

Persoane juridice/fizice române: Certificat Constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile prezente în certificat trebuie sa fie reale și valide la data prezentării.

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost solicitat pentru a atesta faptul că Ofertantul are autorizate activităţile ce urmează să le desfășoare conform celor propuse de autoritatea contractanta.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, documente justificative care sa demonstreze cele asumate prin DUAE, respectiv Certificatul Constatator.

Persoane juridice/fizice străine: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerința nr. 2: Licenta de furnizare a gazelor naturale

Licenta de furnizare a gazelor naturale emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei , valabila la data limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, documente justificative care sa demonstreze cele asumate prin DUAE:

- Licență de furnizare a gazelor naturale emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei , valabilă la data limită de depunere a ofertelor.

Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele menționate se vor depune traduse în limba română de un traducător autorizat.

Notă: În conformitate cu Notificarea ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest ucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperiența similară se demonstrează prin produse similare furnizate de către ofertant în cadrul unuia sau cel mult 3 contracte în ultimii 3 ani (calculati până la data limită de depunere a ofertelor), produse similare din punct de vedere al naturii și complexității celor care fac obiectul principal al Acordului-cadru, cu o valoare cumulată de minim 431.856,83 lei fără TVA

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii contractante. Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, de către ofertanți și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți.Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experientă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de receptie.În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluariii ofertelor, documente justificative care sa demonstreze cele asumate prin DUAE, cum ar fi:- procesul-verbal de receptie sau alte documente din care să reiasă următoarele informatii: beneficiarul, cantitatea/valoarea,perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.- Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE.Notă:• Certificatele/documentele de mai sus trebuie însoțite de traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.• În cazul contractelor în valută, pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR afferent contractelor menționate în formular.• În cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).• În cazul în care cerința de calificare privind experiența similară este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea terțului/terților conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea terțului/terților susținător/i din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Lista de experienţă similară va fi însoţită de documente justificative (recomandări, copii ale contractelor, procese verbale de receptive etc), care vor preciza cel puţin urmatoarele aspecte:- modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;- dacă pe parcursul efectuării livrărilor au fost înregistrate neconformitati care au condus la livrări parţiale, recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate.Informațiile privind experiența similară vor cuprinde: beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate; durata contractului; valoarea produselor furnizate; modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.Notă : În conformitate cu Notificarea ANAP NR. 256/08.12.2016 și Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017: 1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest ucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022