Forniture - 397146-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Strzelce Krajeńskie: Prodotti combustibili del carbone

2022/S 140-397146

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o.
Numero di identificazione nazionale: REGON 210019445
Città: Strzelce Krajeńskie
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Codice postale: 66-520
Paese: Polonia
Persona di contatto: Agnieszka Walendzik
E-mail: sekretariat@komunalnidobiegniew.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://komunalnidobiegniew.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komunalni Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie grzewczym 2022/2023

II.1.2)Codice CPV principale
09111200 Prodotti combustibili del carbone
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komunalni Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie grzewczym 2022/2023 Przewidywany okres realizacji zamówienia od września 2022 r. do maja 2023. Wymieniony poniżej materiał musi być dostarczony według parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Część I - dostawa opału węgiel ORZECH II - 900 ton, Część II - dostawa ekogroszku - 110 ton

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

dostawa opału węgiel ORZECH II

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09111210 Carbone fossile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Dobiegniew

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Część I - dostawa opału węgiel ORZECH II - 900 ton

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 10
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Część II - dostawa ekogroszku

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09111000 Carbone e combustibili a base di carbone
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Dobiegniew

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Część II - dostawa ekogroszku - 110 ton

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykaz i krótki opis warunków: 1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp.) 4. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. – Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych (a Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność). Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik SWZ. c) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1, ppkt 1, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp. – załącznik SWZ. d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa podmiotowe środki dowodowe zgodnie z regulacją zawartą w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wskazane powyżej składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy PZP. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Projekcie umowy stanowiących integralną część SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 11/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/08/2022
Ora locale: 12:30
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3)Informazioni complementari:

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul.Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022