Forniture - 397154-2022

22/07/2022    S140

Ungheria-Budapest: Gas naturale

2022/S 140-397154

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Numero di identificazione nazionale: 10897706242
Indirizzo postale: Somogyi Béla Utca 6.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1085
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Costin Glad Gabriel
E-mail: costin.glad.gabriel@mhk.hu
Tel.: +36 207769503
Fax: +36 12362972
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.mhk.hu/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001014552022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001014552022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Magyar Közlöny megjelentetése, nyomdai tevékenység

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Földgáz energia beszerzés - 2022

Numero di riferimento: EKR001014552022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Kereskedelmi szerződés teljes ellátás alapú földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2022. 10.01. 06:00 órától - 2023.10.01. 06:00 óráig időszakra vonatkozóan összesen maximum 211 903 m3 mennyiségben.

A szerződés időtartama alatt a földgáz energia mennyisége a meghatározott mennyiségtől pozitív irányban, maximum 62 537 m3 mennyiségben eltérhet (opció).

Tehát a fentiek alapján:

- alapmennyiség: 211 903 m3

- opció: 62 537 m3

- teljes mennyiség: 274 440 m3

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09120000 Combustibili gassosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Luogo principale di esecuzione:

6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kereskedelmi szerződés teljes ellátás alapú földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2022. 10.01. 06:00 órától - 2023.10.01. 06:00 óráig időszakra vonatkozóan összesen maximum 211 903 m3 mennyiségben.

A szerződés időtartama alatt a földgáz energia mennyisége a meghatározott mennyiségtől pozitív irányban, maximum 62 537 m3 mennyiségben eltérhet (opció).

Tehát a fentiek alapján:

- alapmennyiség: 211 903 m3

- opció: 62 537 m3

- teljes mennyiség: 274 440 m3

A beszerzéssel érintett felhasználási hely címe: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4., a felhasználási hely 100 -500 m3/h közötti kapacitással vételez.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben.

Teljesítmény lekötés, gázóra névleges teljesítménye: a közbeszerzési dokumentumokhoz tartozó táblázat tartalmazza.

Nominálási kötelezettség: Ajánlatkérő számára nincs nominálási kötelezettség.

Az ajánlattevő ellátási garanciája kiterjed azokra az esetekre is, amikor a gázforrást lényegesen befolyásoló jogszabályi környezet jelentős változása vagy szállítási/elérési probléma következne be - eltekintve a magyarországi korlátozási és havária esetektől.

Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + RHD fix + RHD forgalmi díj)

Az ajánlati ár összetétele

- Kapacitás lekötési díj: HUF/m3/h/év

- Forgalomarányos RH díj: HUF/GJ

- Földgáz energia díja HUF/MJ

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 01/10/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

A szerződés időtartama alatt a földgáz energia mennyisége a meghatározott mennyiségtől pozitív irányban, maximum 62 537 m3 mennyiségben eltérhet (opció).

- alapmennyiség: 211 903 m3

- opció: 62 537 m3

- teljes mennyiség: 274 440 m3

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Értékelés módszere: legalacsonyabb ár

A legalacsonyabb ár értékelési szempont indoklása:

Ajánlatkérő az eljárás előkészítésekor vizsgálta, hogy a műszaki leírásban melyek azok a részek/elemek, melyek túlteljesítése esetlegesen előnyt jelentene számára, azonban végeredményben azért döntött a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásánál, mivel valójában érdemi többletet jelentő elemet Ajánlatkérő nem tudott meghatározni. Ennek oka, hogy ez a beszerzési tárgykör egy jogszabályban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, a beszerzés tárgyaként egy konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezért minőségi többlet jelen esetben nem definiálható. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását - jelen beszerzési tárgy specialitására tekintettel - minőségi paraméterek nem, kizárólag a legalacsonyabb ár biztosítja.

Jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy jelen árubeszerzés tárgyának jellegéből adódóan kizárólag akkor lenne értelmezhető a részajánlattétel biztosításának lehetősége, ha Ajánlatkérő több telephelyére kerülne beszerzése a földgáz energia. Jelen közbeszerzési eljárás az Ajánlatkérő egyetlen telephelyét érinti, a földgáz energia biztosítása nem megbontható további részegységre, a beszerzés tárgyából adódóan műszakilag és gazdaságilag sem kivitelezhető az, hogy ugyanazon telephelyen különböző Szolgáltatók biztosítsák a földgáz energiát.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági

szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

2. A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. alapján az ajánlatában a benyújtáskor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) bek-nek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia (külön ESPD), és a meghatározott igazolásokat benyújtania a Kr. 3.§ (5) bekezdésének figyelembevételével. 3. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kr. 1.§(2) bek. szerint - az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

4. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8.§,10.§,12-14. §, 16. § szerint történik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (Kr. 15.§ (2).

5. A Kr. 15. § (1) bek alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az ESPD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ezen igazolást ajánlattevő más szervezet vonatkozásában az EKR rendszerben a Kr. 3.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teszi meg. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

7. A Kbt. 62.§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

8. AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek-re. AK továbbá felhívja a figyelmet a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16.§-okra, a Kbt. 69. § (4) bek.-re, valamint a 84. § (3) bek-re.

10. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül

vélelmezi.

11. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

A megfelelés ellenőrzését AK két körben végzi: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek-nek megfelelően, a Kr. 5. § szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD), az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elegendő a IV. rész "alfa" szakaszát kitölteni. Az eljárás ajánlattételi szakaszában az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek (AT) és adott esetben további ajánlattevőknek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22. §) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az

AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére

vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.

69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni,

figyelemmel a 65. § (7) bek-ben foglaltakra.

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, közbeszerzés tárgyának (földgáznergia szállítása) megfelelő tárgyú szállításainak ismertetése, illetve igazolása. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (a

teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél (neve, címe,

elérhetősége), valamint a részéről információt adó személy neve, e-mail címe és telefonszáma, a teljesített szállítás tárgya

és mennyisége (az alk. minimum követelmények valamennyi elemére figyelemmel olyan részletességgel kérjük megadni, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan eldönthető legyen), a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve, székhelye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek

megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (1) a)].

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szállításra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szállítások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb

hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 75 000 m3 földgázenergia szállítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített

referenciával/referenciákkal. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Teljesítési időszak: 2022.10.01. napján 06:00 órától 2023.10.01. napján 06:00 óráig (CET).

Szerződést megerősítő biztosítékok:

Kötbérek:

Ajánlattevő azon esetekre, melyért felelős, kötbér fizetésére kötelezi magát. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződéstervezet 10.1. pontja szerinti nettó gázdíjjal számított forint értéke, de legalább 1 000 000,- Ft, mely azon szerződésszegések esetén is irányadó, ahol alapul szolgáló földgázmennyiség nem állapítható meg.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 5%-a. A késedelmi kötbér maximuma adott késedelem esetén a kötbéralap 25%-a.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 15%-a.

A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződéses Maximum Mennyiségből a szerződés időpontjában még ki nem merített földgázmennyiség 10.1. pont szerinti nettó gázdíjának 25%-a.

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.

Kbt. 27/A § is irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat.

Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem ad, előleget nem fizet.

Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték rendelkezése bocsátásának kötelezettségét.

A részletes feltételeket a a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 16:00
Luogo:

EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás

szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a

tartalmazza.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

2. Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor Ajánlattevőknek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia. az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

3. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

4. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.

5. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.

6. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni.

8. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményt (M/1) szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény tekintetében.

9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

10. FAKSZ: dr. Costin Glad Gabriel 00277,

11. AK nem biztosít lehetőséget többváltozatú ajánlattételre.

12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a cégszerűen aláírt részletes kalkulációs lapot (.pdf formátumban) a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott minta alapján, melyet hiánytalanul feltöltve az ajánlathoz szükséges csatolni. A kalkulációs lap „L4”-es cellájában szerepeltetendő nettó ajánlati árat kell feltüntetni a Felolvasólapon. A nettó ajánlati árat Ajánlattevőknek maximum három tizedesjegy pontossággal lehet megadniuk. A feltöltött kalkulációs lapot az ajánlat részeként szerkeszthető Excel formátumban is szükséges csatolni az ajánlat mellé. Az ajánlati ár részeként a földgáz energia díját („E” oszlop), Kapacitás lekötési díját („H” oszlop), Forgalom Arányos RH Díjat („J” oszlop) maximum három tizedes jegy pontosságig lehet megadni.

14. Ajánlathoz csatolandó:

- Kbt. 68. § (5) bek. szerint felolvasólap (Űrlap),

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (Űrlap),

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD vagy EEKD),

- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratok,

- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (űrlap),

- a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által

ellenjegyzett aláírás mintája,

- adott esetben meghatalmazás.

- nyilatkozat üzleti titokról (Űrlap) és indokolás (adott esetben),

- Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,

továbbá a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó, a képviseletre jogosult(ak) által aláírt okiratot elektronikus formában (pdf), ennek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó GSZ a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében és az EKR rendszerben az egyes AT-k képviseletében eljárhat,

- Nyilatkozat változásbejegyzésről (Űrlap,) foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni

kell a cégbír.-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről,

- Nyilatkozat fordításról és a becsatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása - adott

esetben,

- - NYILATKOZAT AZ UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEK MIATT HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 833/2014/EU TANÁCSI RENDELET 5K. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILALOMRÓL (lásd iratminták),

15. Jelen eljárásban a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont, mivel AK igényeinek a

közbesz. dokumentumokban megadott MSZ szabványnak megfelelő földgáz felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb

ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése

szolgálja.

16. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022