Forniture - 397178-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Sulejówek: Elettricità

2022/S 140-397178

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Indirizzo postale: Al. Piłsudskiego 29
Città: Sulejówek
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
Codice postale: 05-070
Paese: Polonia
Persona di contatto: Eliza Gajowczyk
E-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl
Tel.: +48 227788017
Fax: +48 228420425
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.muzeumpilsudski.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641027
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641027
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 4 (czterech) punktów poboru energii elektrycznej (PPE) znajdujących się na terenie kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL925 Siedlecki
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Łączny szacowany wolumen dostarczanej energii elektrycznej wynosi 5 864 000 kWh w okresie realizacji zamówienia (w okresie 36 miesięcy).

Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji. Informacje o zawartych umowach dystrybucyjnych zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ.

Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w pkt. 3 oraz załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych PPE jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia lub prognozowaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanej do zakupienia energii elektrycznej, spowodowanej zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej do ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r poz. 716 z późn.zm.). W przypadku składania oferty wspólnej, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia je posiada.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje, co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda, o wolumenie co najmniej 1 500 000 kWh w skali roku każda.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określają postanowienia wzoru umowy załączone do dokumentów zamówienia.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II kwartał 2025

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-679
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołania inne niż określone w punkcie 1 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-679
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022