Forniture - 397181-2022

22/07/2022    S140

Bulgaria-Kyustendil: Gas naturale

2022/S 140-397181

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TERITORIALNO PODELENIE NA NATsIONALEN OSIGURITELEN INSTITUT - KYuSTENDIL
Numero di identificazione nazionale: 1210825210093
Indirizzo postale: bul.BaLGARIYa No..46
Città: gr.Kyustendil
Codice NUTS: BG България  / Bulgaria
Codice postale: 2500
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Ralitsa Lenchova Georgieva
E-mail: ralitsa.georgieva@nssi.bg
Tel.: +359 78559201
Fax: +359 78559240
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.noi.bg
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/2320
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/223961
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/223961
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Управлява ДОО

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил

Numero di riferimento: 09-2022-1015-09-123
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Изпълнението на поръчката включва доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил, чрез който да се подсигури основното гориво за отопление на Административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил. Доставката на природен газ е съгласно заявените количества за съответната година, съгласно програма съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за доставка, в т. ч. по тримесечия, месеци и дни.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 68 500.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG България  / Bulgaria
Luogo principale di esecuzione:

Административната сграда на ТП на НОИ - Кюстендил – гр. Кюстендил, бул. „България“ № 46.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Доставка на природен газ за отопление на Административната сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, в съответствие с заявените количества за съответната година, съгласно програма съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за доставка.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 500.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

В случай че към момента на изтичане на 24 месеца от датата на влизане в сила на договора и възложителят няма сключен договор за възлагане на доставка с идентичен предмет в резултат на проведена процедура по ЗОП, и прогнозната стойност на поръчката не е изчерпана, срокът на договора може да бъде удължен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез подписване на допълнително споразумение между страните. Срокът на действие се удължава до сключването на нов договор със същия предмет между възложителя и избрано за изпълнител лице или до изчерпване на прогнозната му стойност, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Критерият „най-ниска цена“ представлява най-голямата предложена търговска отстъпка/най-малката предложена търговска надбавка в процент, който се прилага към референтната цена за съответния месец от реализирани сделки с природен газ на дългосрочния борсов сегмент, публикувана на платформата за търговия „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Същата е постоянна величина и не подлежи на промяна.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Участниците в процедурата следва да разполагат с валиден лиценз за търговия с природен газ, съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) или да притежават лиценз, издаден от КЕВР за „снабдяване с природен газ от крайни снабдители“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ, или „обществена доставка на природен газ“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗЕ и да имат задължителна регистрация, съгласно чл.57а, ал.1, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;

За доказване на изискването по т.1. участникът предоставя (попълва) в приложения към документацията за обществената поръчка образец № 1 ЕЕДОП (част IV, раздел А) информация: номер, валидност, дата и издател на лиценза, удостоверяващ правото му да извършва „търговия с природен газ” или „снабдяване с природен газ от крайни снабдители“, или „обществена доставка на природен газ“ издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР); номер на удостоверението, вписано в регистъра по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС. В случай, че доказателствата за посочената информация се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Средствата за изпълнение на обществената поръчка се осигуряват от бюджета на НОИ.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, представена под формата на парична сума по сметка на ТП на НОИ-Кюстендил, безусловна банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 и т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;1.5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;2. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл.115 от ЗОП;2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 2.4. участници, които са свързани лица; 2.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок и валидност.2.6. лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10;2.7. участник, за който са налице обстоятелствата чл. 3, т. 8 във връзка с чл.5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;2.8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;2.9. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022