Forniture - 397211-2022

22/07/2022    S140

Bulgaria-Chelopech: Elettricità

2022/S 140-397211

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: OBShtINA ChELOPECh
Numero di identificazione nazionale: 000777223
Indirizzo postale: pl. Osvobozhdenie No..1
Città: s.Chelopech
Codice NUTS: BG България  / Bulgaria
Codice postale: 2087
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: SASHKA HRISTOVA VATEVA
E-mail: Sashka.Vateva@chelopech.egov.bg
Tel.: +359 886890405
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.chelopech.egov.bg
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/26919
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/223533
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/223533
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

"Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Челопеч“.

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Челопеч“.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 270 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG412 София / Sofia
Luogo principale di esecuzione:

територията на Община Челопеч

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

"Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Челопеч“.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 270 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участникът следва да притежава лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица, лицензия издадена при условията на чл.40 ал.7 от ЗЕ.

Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи с посочен EIC код и със статус „активен“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно притежавания/притежаваните лицензи, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за лицензия и точно позоваване на документа.

При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с копие от валидна лицензия, издадено от КЕВР за „Търговия на електрическа енергия“, съгласно чл.39,ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържаща още и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл.39,ал.5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ или еквивалентен документ за участници от друга държава – член на ЕС, удостоверяващи правото на съответното лице да упражнява посочените дейности съгласно националното му законодателство.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор чрез посочване на информацията в част ІV, буква В от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.

При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни

обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията

на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5

от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на договора и съгласно чл. 111 от ЗОП

Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и предвижда, комисията да

извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди провеждането на

предварителен подбор.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022