Forniture - 397242-2022

22/07/2022    S140

Cechia-Praga: Gas naturale

2022/S 140-397242

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa Pražského hradu
Numero di identificazione nazionale: 49366076
Indirizzo postale: Hrad I. nádvoří 1
Città: Praha 1
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 119 08
Paese: Cechia
Persona di contatto: Mgr. Martina Kotál Jandová
E-mail: martina.jandova@hrad.cz
Tel.: +420 224372221
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.hrad.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/SPH
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00018445
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://nen.nipez.cz/portal/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2023 do 1. ledna 2024

Numero di riferimento: SPH 1010/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2023 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2024 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 53 750 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

odběrná místa v Praze a Lánech (okres Kladno) specifikovaná v Zadávací dokumentaci

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1.1.2023 (od 6:00 hod.) do dne 1.1.2024 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 53 750 000.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Základní způsobilost a její prokázání dle § 74 a § 75 odst. 1 ZZVZ. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - prokázání splnění předložením příslušného dokladu v kopii, § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - doklad opravňující dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují - prokázání splnění předložením příslušného dokladu v kopii - platná licence na obchod s plynem vydaná ERÚ podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a dále doklad dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ - platná registrace do systému operátora trhu (CS OTE) a smlouva o zúčtování odchylek uzavřenou s operátorem trhu (OTE, a. s.) nebo potvrzení o registraci a o uzavření smlouvy o zúčtování odchylek od OTE, a.s. - doklady budou předloženy v kopii. Stáří dokladů se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2022
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: třída Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: třída Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.uohs.cz
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022