The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 397275-2017

Display compact view

07/10/2017    S193

România-Craiova: Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule

2017/S 193-397275

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Distributie Energie Oltenia SA
Adresă: Calea Severinului nr. 97, parter, etajele 2,3 si 4
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200769
Țară: România
Persoană de contact: Departament Achizitii Servicii si Produse
În atenția: Monica Stanca
E-mail: monica.stanca@cez.ro
Telefon: +40 372523235
Fax: +40 372523810

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Electricitate
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Judetele Olt, Gorj, Teleorman, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti, Constanta, Resita, Bucuresti.

Cod NUTS RO4 MACROREGIUNEA PATRU

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 60

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 25 987 588 EUR
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se va incheia un acord- -cadru de prestari servicii pentru fiecare membru al asocierii :
Distributie Energie Oltenia SA (lider), CEZ Romania SA, CEZ Vanzare SA, CEZ Trade Romania SRL, Ovidiu Development SRL, Tomis Team SA, TMK Hidroenergy Power SRL.
Contract Subsecvent cu durata de 48 luni pentru:Servicii de leasing operational si management flota pentru autovehiculele proprietatea Prestatorului pe baza de comanda, cu posibilitatea de prelungire pana la 57 luni;
Contract Subsecvent anual ( 12 luni) pentru: servicii conexe Managementului de flota Auto, Servicii de exploatare Flota auto, Alte servicii, Servicii de management de flota si Servicii conexe managementului de flota pentru autovehiculele proprietatea DEO si optional, daca va fi cazul si contracte subsecvente de pana la 3 luni pentru serviciile de inchiriere auto.
Valoarea estimata a acordurilor cadru: 25 987 588 EUR; Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 486 858 EUR fara TVA.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50111100 Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule, 66000000 Servicii financiare şi de asigurare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto – cantitatile minime si maxime sunt detaliate in anexa 16 a fiecarui caiet de sarcini al asocierii.
Valoarea estimată fără TVA: 25 987 588 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 60 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare: este de 89 000 EUR; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc. Craiova, cont care nu este purtator de dobanda, sau printr-un orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Echivalenta EUR/ RON/alta valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).
Se va constitui garantia de buna executie pentru fiecare contract subsecvent, reprezentând 5 % din pretul contractului subsecvent (fara TVA).
Garantia de buna executie se constituie în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, printr-una din urmatoarele modalitati:
– printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii în favoarea Achizitorului de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
– prin virament bancar în contul Distributie Energie Oltenia SA nr. RO03BRDE170SV26689741700 deschis la BRD Sucursala Craiova, cont care nu este purtator de dobânda; – prin retineri succesive din valorile facturilor acceptate la plata.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata se va efectua din Fonduri proprii prin virament bancar.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:
a) Cazier judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor), sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ORC/actul constitutiv, valabil la data depunerii acestuia.
b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget de stat, buget local, etc) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la momentul prezentarii – se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti).
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/ subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin. 2, art. 180, alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/peroane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
2. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratiea privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) – se va prezenta odata cu depunerea DUAE.
In conformitate cu art. 76 din Legea 99/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt:
Ion Dobrescu - presedinte al directoratului, Zorel-Cristinel Tita – director Directia Administrativa Financiara – membru al directoratului; Ion-Eugen Butoarca – director executiv - membru al directoratului – presedinte al Comisie de Evaluare; Constantin Leanca – Compartiment Achizitii – membru al Comisiei de Evaluare, Bogdan Cirstea - sef Serviciu Exploatare, Suport, Planificare RED MT&JT – membru al Comisiei de Evaluare, Marius Trache – sef Serviciu Transport – expert cooptat, Cristian Florin Radu – manager Departament Facility Management - expert cooptat, Napoleon Buica – manager Departament Operare si Mentenanta – expert cooptat, Gabriel Stelian Negrescu – O&M manager – expert cooptat, Ruxandra Barbu – economist Serviciu Transport – expert cooptat, Mihaela Alina Serbanica – specialist suport administrativ – expert cooptat, Paizan Gabriela- economist – expert cooptat, Viorel Catana - manager Departament Achizitii Servicii si Produse -expert cooptat, Monica Daniela Stanca – manager Achizitii Servicii - expert cooptat.
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza:
— Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, conf. Legii 26/1990. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorul economic. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ORC.
Pentru persoanele juridice straine se vor prezenta documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.
Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele :original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate (2014, 2015, 2016), trebuie sa fie de minim: 4 486 858 EUR .Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual EUR/ RON/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
— prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Se solicita candidatului sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii similare privind Managementul de Flota Auto, asa cum este definit in Caietul de sarcini la „Definitii” pentru o valoare cumulata de minim: 4 486 858 EUR. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual EUR/RON/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor servicii similare privind Managementul de Flota Auto, asa cum este definit in Caietele de sarcini la „Definitii” prestate in ultimii 3 ani, insotita de copii ale unor parti relevante ale contractelor sau Procese verbale de receptie/ certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cãtre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valoarea serviciilor similare efectiv prestate.
Ultimii 3 ani (pentru servicii), se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii – se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Acord de Subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate de catre subcontractant/ subcontractanti prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a 2. a procedurii de atribuire.
Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Acord de Asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate de catre asociat/ asociati prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul).In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/ tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate doar la solicitrea autoritatii contractante
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN
ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE. Documentele justificative pentru sustinerea cerintei vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, respectiv: certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, valabile la data prezentarii. Pentru operatorii economici straini se vor prezenta documente echivalente insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectați candidați (dacă este aplicabil, în cazul anumitor tipuri de proceduri de negociere): nu
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 9.11.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2017 - 11:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2017 - 12:00

Locul

Craiova, Calea Severinului nr. 97, et. 1, Dep. Achizitii Servicii, Dolj, Romania

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati pot accesa unul din urmatoarele linkuri https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si/sau https://ec.europa.eu/tools/espd. La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art. 73), acord de subcontractare (daca este cazul), acord de asociere (daca este cazul), angajament privind sustinerea (daca este cazul).

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor.
Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.
Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita.
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa derularea rundelor de negocieri, au preturi egale, entitatea contractanta, va solicita, în vederea departajarii ofertelor clasate pe primul loc, o noua propunere financiara în plic închis, la o data care va fi anuntata.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).
Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/ completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat, doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.1).
Nota: Se va incheia cate un acord-cadru de prestari servicii pentru fiecare membru al asocierii (Distributie Energie Oltenia SA, CEZ Romania SA, CEZ Vanzare SA, CEZ Trade Romania SRL, Ovidiu Development SRL, Tomis Team SA, TMK Hidroenergy Power SRL).
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Distributie Energie Oltenia SA
Adresă: Calea Severinului nr. 97, parter, etajele 2, 3 si 4
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200769
Țară: România
E-mail: monica.stanca@cez.ro
Telefon: +40 372523235
Fax: +40 372523810

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.10.2017