Forniture - 397339-2022

22/07/2022    S140

Ungheria-Kazincbarcika: Gas naturale

2022/S 140-397339

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Numero di identificazione nazionale: 23727153205
Indirizzo postale: Munkácsy Tér 1
Città: Kazincbarcika
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Codice postale: 3700
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Kónya Tamás
E-mail: info@drkonya.hu
Tel.: +36 703866462
Fax: +36 36426386
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bacikacentrum.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bacikacentrum.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966432022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966432022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: önkormányzati holding
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

földgáz beszerzés

Numero di riferimento: EKR000966432022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Az ellátási igény az 1. sz. mellékletben felsorolt fogyasztási helyekre terjed ki 2022. október 1. nap 06.00 órától - 2023. október 1. nap 06.00 óráig terjedő időszakban, mely során Ajánlattevő feladata:

- 180 000 ezer gnm3/év (-20 és+20%) nagyságrendű, QL = 34,865215 MJ/gnm3 (15°C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű földgáz, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása.

Szerződő fél:

Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

adószám: 14408542-2-05

cégjegyzékszám: 05-09-016036

bankszámlaszám: OTP - 11734152-20034027-00000000

képviseli: Heidrich Zsolt ügyvezető igazgató,

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

3700 Kazincbarcika, Hadak útja 1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Az ellátási igény az 1. sz. mellékletben felsorolt fogyasztási helyekre terjed ki 2022. október 1. nap 06.00 órától - 2023. október 1. nap 06.00 óráig terjedő időszakban, mely során Ajánlattevő feladata:

- 180 000 ezer gnm3/év (-20 és+20%) nagyságrendű, QL = 34,865215 MJ/gnm3 (15°C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű földgáz, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 01/10/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5), 63.§(3) bek.-ben foglaltakra.

A Kbt.74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság

igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód Kr 1.§-7§ alapján:

Ajánlattevő vonatkozásában:

Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1.§(1) bek. és a 3.§(1)-(3) alapján ajánlattevőnek

ajánlata benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró

okok hatálya alá.

Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását

követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem

állnak fenn a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt.

65.§(7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015. Kr. 15.§

alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt.

62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr.15.§ alapján az ajánlatában a Kbt. 67.§(4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a

szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)

mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a

Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására

irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás

igazolására.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani,

illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14. §-ra.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

AT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában, valamint rendelkezik a földgáz ellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti engedély

A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó tárgyhavi időszakonkénti elszámolás alapján - kiállított tételes számla szerint.A forintban kiállított számlák megfizetése a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átutalással kerülnek kiegyenlítésre 30 napos fizetési határidővel.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az

ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68 §-ában foglaltak, valamint 424

/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az

irányadóak. Az ajánlati kötöttség tekintetében Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

A beszerzés fizikailag nem bontható részekrea.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás.

c.) Az eljárás során az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

d.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

e.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

f.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.

g.) Az ajánlatban az ellenszolgáltatás összegét és az ajánlati árat magyar forintban (HUF vagy Ft), nettó értékben kérjük megadni, Az ajánlati árat nettó Ft/m3 , ami tartalmazza a molekuladíjat, és a rendszerhasználati díjakat.A földgáz egységára (molekuladíj + rendszerhasználati díjak): nettó Ft/m3 amely a szerződéses időszak alatt kizárólag a rendszerhasználatot érintő hatósági szabályozás miatt változhat.A megajánlott díjban az adókat (energia adót, jövedéki adót és az ÁFA-t), MSZKSZ díjat, egyéb járulékokat, költségeket nem kell szerepeltetni

h.) FAKSZ Dr. Kónya Tamás 00030)

i.) Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT-k figyelmét az 1281/2022. (VI.4.) Kormányrendelet 3. pontjára, melyben felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a visszaélések elkerülése érdekében a rezsicsökkentési szabályok olyan módosítására, amely alapján a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult. AK tájékoztatja Ajánlattevőket, ha a Kormányrendelet változására tekintettel a 20 m3 alatti felhasználási helyek mégis jogosultak maradnak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, akkor azt olyan körülménynek kell tekinteni, melyre a közbeszerzés érvénytelenné nyilvánítható.

j.) Ajánlattevő szerepeljen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Földgázipari engedélyesek listájában.

k.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

l.) A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi címen érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

m.) Az ajánlatkérő az ajánlati árak és a szerződött mennyiség alapján meghatározott öszes költséget, mint egyedüli értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy a beszerzendő áru (földgáz) jogszabályokban meghatározott szabvánnyal rendelkező áru, és más minőségi szempontok nem értelmezhetőek, mint értékelési szempontok.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. § -ában írtak szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022