Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 397345-2016

11/11/2016    S218    Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 

Slovensko-Prešov: Návrhárske a architektonické služby

2016/S 218-397345

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Futbal Tatran aréna, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50494970
Poštová adresa: Hlavná 73
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
E-mail: luptak.vo@gmail.com
Telefón: +421 915963032

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18262

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18262
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37885341
Poštová adresa: Prostějovská 117/A
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
E-mail: luptak.vo@gmail.com
Telefón: +421 915963032

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18262

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37885341
Poštová adresa: Prostějovská 117/A
Mesto/obec: Prešov
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
E-mail: luptak.vo@gmail.com
Kód NUTS: SK041

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18262

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: obchodná spoločnosť
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: šport

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove.

Referenčné číslo: 1/2016
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom súťaže návrhov je architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe s prihliadnutím na Rámcovú dohodu medzi Slovenským futbalovým zväzom a Sedasport s.r.o., keďže vyhlasovateľ akceptoval podmienky tejto zmluvy a pristúpil k nim bez výhrad formou nového zmluvného vzťahu.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu, ktoré bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa, a ktorý je súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu: Autorizovaný architekt podľa § 4 alebo stavebný inžinier podľa § 5 ods.1) písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1. Kvalita komplexného architektonického riešenia návrhu, zosúladenie funkcií a riešenie nekonfliktnosti rôznorodých aktivít v riešenom dotknutom území vrátane environmentálnych a ekologických aspektov a riešenie zelene: 0 – 50 bodov;

2. Kvalita urbanistického riešenia: 0 – 30 bodov;

3. Reálnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť navrhovaného riešenia: 0 – 20 bodov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/12/2016
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

Vyhlasovateľ bude udeľovať ceny za predložené návrhy, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste nasledovne:

1. miesto: 3 000 EUR;

2. miesto: 1 800 EUR;

3. miesto: 1 200 EUR.

Podrobné podmienky udeľovania cien budú uvedené v súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ing. Artúr Benes
Ing. arch. Mária Čutková
Ing. arch. Jozef Kužma
Ing. arch. Milan Rešovský

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

S účastníkom, ktorého návrh bude umiestnený na 1. mieste na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť Priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/11/2016