Forniture - 397371-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Leszno: Carburante diesel

2022/S 140-397371

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o.
Numero di identificazione nazionale: 6972057367
Indirizzo postale: ul. Saperska 23
Città: Leszno
Codice NUTS: PL417 Leszczyński
Codice postale: 64-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: Sandra Urbaniak
E-mail: przetargi@mzoleszno.com.pl
Tel.: +48 655259293
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mzoleszno.com.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/aukcje
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego

Numero di riferimento: ZP.PN.08.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09134100 Carburante diesel
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 1 300 000 litrów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia. Ilość asortymentu należy traktować jako szacunkową. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia/zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy wartości oferty.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL417 Leszczyński
Luogo principale di esecuzione:

Miejscami dostaw przedmiotu zamówienia są:

a) Siedziba Zamawiającego przy ul. Saperskiej 23, 64-100 Leszno

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna

c) Stacja P

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 1 300 000 litrów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia. Ilość asortymentu należy traktować jako szacunkową. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia/zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy wartości oferty.

2. Dostawca winien zagwarantować ciągłość dostaw oraz dobrą jakość paliw płynnych, zgodną z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 15293 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do wskazanego wyżej Rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a Rozporządzeniem, stosuje się przepisy Rozporządzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwo autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor oraz drukarkę zainstalowaną w pojeździe w celu potwierdzenia wydanych litrów w temperaturze rzeczywistej i temperaturze referencyjnej z licznika pompy dla Zamawiającego, spełniający wszystkie wymagania obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych).

4. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego

5. Dostawy będą realizowane do zbiorników z dystrybutorem typu Fuelmaster, stanowiących własność Zamawiającego, w następujących lokalizacjach:

a) Siedziba Zamawiającego przy ul. Saperskiej 23, 64-100 Leszno – zbiornik o pojemności 5.000l,

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna – zbiornik o pojemności 5.000l,

c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu, ul. Sarnowska, 63-900 Rawicz – zbiornik o pojemności 5.000l,

d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli, 63-800 Gostyń – zbiornik o pojemności 850l.

6. Ponadto, dostawy będą realizowane także do zbiorników mobilnych, stanowiących własność Zamawiającego znajdujących się w następujących lokalizacjach:

a) Siedziba Zamawiającego przy ul. Saperskiej 23, 64-100 Leszno – zbiornik o pojemności 450l,

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna – zbiornik o pojemności 450l.

7. Odbiory oleju napędowego odbywać się będą na podstawie dowodów WZ według wskazań legalizowanych urządzeń dystrybucyjno-pomiarowych Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zapotrzebowania od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:00 na adres e-mail lub telefonicznie pod numer podany przez Wykonawcę oraz w piątek od godziny 7:00 do 15:00. Za prawidłowe złożenie zapotrzebowania uznaje się wysłanie zgłoszenia zapotrzebowania na adres e-mail bez zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości.

9. Dostawa zgłoszona zapotrzebowaniem w dniach od poniedziałku do czwartku winna zostać zrealizowana w następnym dniu roboczym do godziny 11:00. Dostawa zgłoszona zapotrzebowaniem w piątek winna zostać zrealizowana w najbliższy poniedziałek lub dzień roboczy do godziny 11:00. Zamawiający informuje, że po godzinie 13:00 nie ma możliwości odebrania paliwa w sposób zgodny z zachowaniem przepisów BHP.

10. Każdorazowe wydanie oleju napędowego z cysterny potwierdzone będzie wydrukiem z wykazanymi ilościami wydanego ON w litrach w temperaturze produktu i temperaturze 15 st. C.

11. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dowód WZ zawierający nr rejestracyjny.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: aktualną koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385) , w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem, tj. olejem napędowym

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny równoważny dokument) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 PLN

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę, która polegała na dostawie oleju napędowego o min. Wartości 4.000.000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b) dysponuje, lub będzie dysponować min. 3 autocysternami z dystrybutorem (legalizowanym) do transportu paliw wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas określony w terminie od 1.09.2022 roku do 31.12.2023 roku.

2. Miejscami dostaw przedmiotu zamówienia są:

a) Siedziba Zamawiającego przy ul. Saperskiej 23, 64-100 Leszno

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna

c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu, ul. Sarnowska, 63-900 Rawicz

d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli, 63-800 Gostyń

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:05
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023 roku

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 237 900,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank 09 2490 0005 0000 4600 7524 5880, z dopiskiem: wadium do przetargu ZP.PN.08.2022 - ON

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do momentu zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ, wzywając Wykonawcę do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224558700
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022