Услуги - 397378-2017

10/10/2017    S194

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа за разработването и функционирането на платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива – пилотен проект

2017/S 194-397378

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Secretariat General
Пощенски адрес: rue de la Loi 200, BERL 07/085
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: SG.C.4
Електронна поща: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
Телефон: +32 22999089

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за разработването и функционирането на платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива – пилотен проект.

II.1.2)Основен CPV код
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В съответствие с искането на Европейския парламент, Генералният секретариат на Европейската комисия („Комисията“) има конкретната задача да осъществи пилотен проект, озаглавен „Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на Европейските граждански инициативи (ECI)“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79112100 Услуги, свързани с представляването на заинтересовани лица
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Извън обекта, на местоположението на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В съответствие с искането на Европейския парламент, Генералният секретариат на Европейската комисия („Комисията“) има конкретната задача да осъществи пилотен проект, озаглавен „Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на Европейските граждански инициативи (ECI)“.

В този контекст Комисията ще изгради онлайн платформа за сътрудничество по отношение на ECI, която предлага подкрепа и консултации относно подготовката на инициативи. Тя ще помага на гражданите, заинтересовани от стартирането на дадена ECI, да намерят партньори в Европа, за да създадат необходимия комитет на организаторите, да формулират съдържанието на инициативата си в сътрудничество с по-опитни участници, да подготвят кампании, да получат финансиране, да се учат от най-добрите практики от други организатори, както и да обменят опит. Комисията ще изгради и ще предостави ИТ структурата на платформата. Подготовката на съдържанието за стартиране на платформата, функционирането и популяризирането на платформата, както и приносът за нейното по-нататъшно развитие са предмет на настоящата покана за участие в търг.

Платформата ще предостави новинарски и дискусионен форум; т.е. онлайн дискусии и статии в блогове по теми, свързани с Европейските граждански инициативи, с оглед насърчаване на взаимодействието между членовете на общността на Европейските граждански инициативи, обмена на информация и най-добри практики, идентифицирането на партньори и др.

Платформата ще предостави също така и бюро за помощ, което ще се състои от 2 компонента, т.е.:

1) учебно пространство, предоставящо ориентировъчни материали и онлайн курс по отношение на аспектите, свързани с жизнения цикъл на Европейските граждански инициативи; и

2) механизъм за проучване и директна подкрепа (в контекста на който исканията ще се разглеждат пряко от външния партньор или от Комисията, в зависимост от естеството и обхвата им).

Пилотният проект ще бъде създаден и осъществен за период от 12 месеца, като стартирането на платформата се очаква през пролетта на 2018 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

В зависимост от удължаването на пилотния проект.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Пилотен проект „Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на Европейските граждански инициативи (ECI)“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентите (и всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) и подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор, трябва да представят клетвена декларация (вж. приложението), подписана и датирана от упълномощен представител, която посочва, че те отговарят на критериите за подбор, приложими за тях поотделно. За критериите, приложими за оферента като цяло, той (като единствен оферент или като ръководител, в случай на съвместна оферта) трябва да представи клетвена декларация, посочващата, че оферентът, включително всички членове на обединението, в случай на съвместна оферта, както и подизпълнителите, ако е приложимо, отговаря на критериите за подбор, за които ще бъде извършена консолидирана оценка.

Тази декларация е част от декларацията, която се използва за критериите за изключване (вж. раздел 4.1), така че всеки посочен субект трябва да подаде само 1 декларация, обхващаща двата аспекта.

След възлагане на поръчката от одобреният оферент ще се изисква да представи доказателствата, посочени по-долу, преди подписване на договора и в рамките на крайните срок, определен от възлагащия орган. Това изискване се прилага за всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта, както и за подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор.

Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи писмени доказателство, ако те вече са предоставени за друга процедура за обществена поръчка и при условие че документите са издадени не повече от 1 година преди датата на искането им от страна на възлагащия орган и са все още валидни към тази дата. В такива случаи, оферентът трябва да подпише клетвена декларация, че писменото доказателство вече е било предоставено в предишна процедура за обществена поръчка, да посочи референция за тази процедура и да потвърди, че няма промяна в положението.

Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи конкретен документ, ако възлагащият орган може да получи безплатен достъп до този документ в национална база данни.

Оферентите трябва да докажат, че им е разрешено да упражняват професионалната дейности, необходима за извършване на работата, предмет на настоящата покана за участие в търг. Оферентът (включително всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) трябва да предостави следната информация в своята оферта, ако тя не е предоставена във формуляра за юридически лица:

— за юридически лица, четливо копие на уведомлението за назначаване на лицата, упълномощени да представляват оферента при сделки с трети страни и при съдебни процедури, или копие на публикуването на това назначение, ако законодателството, което се прилага за юридическото лице, изисква подобно публикуване. Всяко делегиране на това пълномощие на друг представител, който не е посочен в официалното назначаване, трябва да се докаже,

— за физически лица, ако е необходимо съгласно приложимия закон, доказателство за регистрация в професионален или търговски регистър, или някакъв друг официален документ, посочващ номера на регистрацията.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/11/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, Secretariat General, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

2-ма упълномощени представители на всеки оферент, надлежно упълномощени с писмо, могат да присъстват на отварянето на офертите.

Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират по електронна поща: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu ии да посочат имената на лицата, които ще присъстват на отварянето, най-малко 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/09/2017