Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 397453-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Maastricht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2021/S 149-397453

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Nationaal identificatienummer: 50169181
Postadres: Minderbroedersberg 4-6
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6211 LK
Land: Nederland
Contactpersoon: Hans Schnock
E-mail: hans.schnock@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 433882646
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.maastrichtuniversity.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182978
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=182978
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud FMIS systeem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst het leveren, implementeren, doorontwikkelen en hosten van een FMIS, inclusief bijbehorende licentie(s), onderhoud en (technisch) beheer op basis van SaaS-dienstverlening aan de Universiteit Maastricht (UM) en meer specifiek de beheerseenheid Facility Services (FS). Hiertoe behoort ook het realiseren van diverse koppelingen naar andere systemen van de UM, zoals in het bijzonder het ERP-systeem (SAP). Aansluitend biedt de aanbieder opleidingsmogelijkheden aan voor de gebruikers van het FMIS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48614000 Gegevensregistratiesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht behelst het leveren, implementeren, doorontwikkelen en hosten van een FMIS, inclusief bijbehorende licentie(s), onderhoud en (technisch) beheer op basis van SaaS-dienstverlening aan de Universiteit Maastricht (UM) en meer specifiek de beheerseenheid Facility Services (FS). Hiertoe behoort ook het realiseren van diverse koppelingen naar andere systemen van de UM, zoals in het bijzonder het ERP-systeem (SAP). Aansluitend biedt de aanbieder opleidingsmogelijkheden aan voor de gebruikers van het FMIS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee maal twee jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Maastricht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Postadres: 6211 LK
Plaats: Maastricht
Postcode: 6211 LK
Land: Nederland
E-mail: hans.schnock@maastrichtuniversity.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021