Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Forniture - 397464-2022

22/07/2022    S140

Polska-Jelcz-Laskowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2022/S 140-397464

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jelcz-Laskowice
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 931934880
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Wróblewska
E-mail: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl
Tel.: +48 713817148
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Jelcz Laskowice oraz jednostek podległych

Numer referencyjny: RI.271.22.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 362 553.14 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jelcz-Laskowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 362 553.14 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże, że posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2021.716 z późn. zm.);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej przez Zamawiającego. W związku z tym, wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

I. Wróblewska. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie podanym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy oraz wykluczeniach na podstawie innych przepisów prawnych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca, który IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2022