Forniture - 397478-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Łasin: Carbone e combustibili a base di carbone

2022/S 140-397478

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: 8762484035
Indirizzo postale: ul. Grudziądzka 11
Città: Łasin
Codice NUTS: PL616 Grudziądzki
Codice postale: 86-320
Paese: Polonia
Persona di contatto: Przemysław Kernstein
E-mail: sekretariat@zgklasin.pl
Tel.: +48 564512401
Fax: +48 4664778
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zgklasin.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.zgklasin.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: komunalna spółka prawa handlowego
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sukcesywne dostawy miału węglowego

Numero di riferimento: 1886/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09111000 Carbone e combustibili a base di carbone
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego w ilości szacunkowej ok. 800 ton. Zamówienie będzie realizowane po cenie za 1 tonę miału węglowego przedstawioną w ofercie. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.12.2022 r. od dnia podpisania umowy.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09111200 Prodotti combustibili del carbone
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL616 Grudziądzki
Luogo principale di esecuzione:

Plac składowy kotłowni ul. Wrzosowa, 86-320 Łasin

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawy miału węglowego wykonywane będą oplandekowanymi samochodami z tylnym rozładunkiem w partiach nie mniejszych niż 20 ton miału węglowego. W sytuacji wystąpienia opadów podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, którego standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia: Miał węglowy typ 32.1, sortyment M II w ilości szacunkowej ok. 800 ton:

a) kaloryczność w stanie roboczym min. - 23 000kJ/kg

b) zawartość siarki ogólnej w stanie roboczym max. - 0,6 %

c) zawartość popiołów w stanie roboczym max. - 15 %

d) zawartość wilgoci w stanie roboczym max. - 15 %

e) granulacja: 0-20 mm, w tym uziarnienie poniżej 3 mm nie więcej niż 15 %

Szacunkowa wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (do 50%) w zależności od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość dostarczonego miału, po kosztach jednostkowych wskazanych w złożonej ofercie.

Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument dostawy druk WZ oraz zobowiązany jest do dołączenia, jako załącznika atestu jakościowego surowca do każdej partii miału węglowego, wystawionego przez laboratorium posiadające akredytację PCA. Atest jakościowy należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokument dot. jakości opału będzie zawierał wyniki badań dotyczące wartości opałowej, wilgotności, zawartości popiołu i siarki (zgodnie z pkt 1.2.1. niniejszego Rozdziału). Brak powyższych dokumentów lub dostarczenie dokumentów niepoprawnie sporządzonych będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii opału.

Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia badań jakościowych każdej partii miału węglowego. Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z polskimi normami.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na wyroby węglowe z mocy prawa na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym.

Podstawę rozliczenia stanowi ilość miału węglowego, ustalona na sprawnej, czystej, zalegalizowanej wadze Wykonawcy, przy udziale przewoźnika. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokument z ważenia każdej dostawy.

Zamawiający ma prawo wykonać ważenie kontrolne dostaw, na najbliższej dostępnej wadze samochodowej, przy udziale przewoźnika. Opłaty za ważenie kontrolne ponosi Wykonawca.

Czas dostawy – dostawa opału następować będzie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub mailem. Dostawa będzie zrealizowana w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego miału węglowego w terminie 10 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości opałowej opału oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności. W przypadku stwierdzenia parametrów gorszych od określonych w umowie /za wyjątkiem dostarczenia miału węglowego o lepszych parametrach niż określone w umowie/ koszty badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału o wyższej wartości opałowej lub o niższej zawartości popiołu, siarki i wilgotności, Wykonawca nie może zafakturować dostawy inaczej niż przewidziano w umowie, a tym samym cena nie może ulec zmianie.

Zamawiający może zwrócić Wykonawcy reklamowaną reklamowaną partię opału, a koszty związane ze zwrotem opału obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest zabrać reklamowany opał w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, ze posiada:

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 200.000,00 zł

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych dostaw, co najmniej:

1 zamówienie (rozumiane jako jedna umowa lub jedno zlecenie) polegające na dostawie miału węglowego w ilości minimum 800 ton.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert dokonane zostanie przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp w stosunku, do którego zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, ze zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: BS Brodnica 47 9484 1033 2325 0355 0058 0003 z dopiskiem „Sukcesywne dostawy miału węglowego”.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022