Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 397554-2022

22/07/2022    S140

Hrvatska-Koprivnica: Mjerni instrumenti

2022/S 140-397554

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: KOPRIVNICA
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedrana Podnar
E-pošta: vedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kckzz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0028708
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - ponovljeni postupak za grupu 8

Referentni broj: NVV 3/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38300000 Mjerni instrumenti
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Isporuka specijalizirane robe, i to alata i opreme za električne instalacije i elektroniku.

Pod isporukom robe smatra se dobava, isporuka, montaža i puštanje u rad

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 500 800.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38300000 Mjerni instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Obrtnička škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka specijalizirane robe, i to alata i opreme za električne instalacije i elektroniku.Pod isporukom robe smatra se dobava, isporuka, montaža i puštanje u rad

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj proizvoda koji sadrže zelenu komponentu / Ponder: 15%
Cijena - Ponder: 85%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 500 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/10/2022
Završetak: 03/03/2023
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

-Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj,;-Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu, koji se financira iz Europsk

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Prijedlog ugovora je sastavni dio DON

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/08/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/08/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Koprivničko-križevačkoj županiji, sala za sastanke 28/I.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/07/2022