Строителство - 397607-2019

23/08/2019    S162    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Своге: Строителни и монтажни работи

2019/S 162-397607

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Своге
000776502
ул. „Александър Стамболийски“ № 7
Своге
2260
България
Лице за контакт: Д. Радкова, гл. експ. ОП
Телефон: +359 72622124
Електронна поща: d.vutova@svoge.bg
Факс: +359 72622539
код NUTS: BG412

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svoge.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=101

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.svoge.bg/?page_id=24541
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразг. отпадък, разп. на терит. на общ. Своге“, вкл. съпътств. инфрастр.

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г.

2. Извършване на СМР.

МР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

3. Осъществяване на авторски надзор

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно представеното прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 129 025.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
45213280
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

Село Церово, община Своге

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. При изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните вид, форма, конструкция, технически характеристики, оборудване и съоръжения, без да се променя технологичното им предназначение с оглед гарантирането на търсения ефект.

Работният проект ще отговаря на:

— Наредба 4 от 21.5.2001 г.,

— Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци,

— Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,

— съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО.

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества. Работният проект ще съдържа количествени и количествено-стойностни сметки за всеки етап, фаза и подобект, които ще бъдат изградени и/или реконструирани в рамките на проекта.

След финализиране на работния проект ще се изготви комплексен доклад за съответствието и съгласуване на проекта със съответните институции, на която база ще бъде издадено разрешение за строеж. С издаването на РС ще стартират следващите две под дейности: извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор.

2. Извършване на СМР.

СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

Ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен и биоразградим отпадък от община Своге, съгласно изготвения работен проект.

Избраният изпълнител ще изгради инсталацията, съобразявайки се с изготвения работен проект, избраната технология, описаните и остойностени видове СМР в количествените и количествено-стойностни сметки.

В изпълнение на тази поддейност ще бъдат извършени и строително-монтажните работи с обхват всички дейности, свързани с изграждане и на съпътстваща инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обектът е снабден с питейна вода от близко преминаващ водопровод, като не се предвижда преминаване на водопровода през чужди имоти. Електроснабдяв. ще се извършва от трафопост, разп. в един от имотите (№ 46034). За достъп до имота ще се използва налична довеждаща инфраструктура.

3. Осъществяване на авторски надзор.

Съгласно действащото законодателство не може да стартират строително-монтажните работи без авторския надзор, който следи стриктно по време на строителството изпълнението на работния проект. Авторския надзор се подписва в заповедите в заповедната книга на строежа, както и съгласува и подписва всички документи, свързани с изпълнение или при необходимост — изменение на първоначално изготвения работен проект.

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно представеното прединвестиционно проучване. В рамките на тази дейност трябва да бъде доставено оборудване, както следва:

— платнище,

— вентилатори за принудителна аерация,

— уред за измерване на съдържанието на кислород и температура,

— ааерираши тръби,

— контролно табло+контролер за измерване и управление.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне и предаване на работен проект / Тежест: 20 точки
Критерий за качество - Име: Програма за управление на дейностите / Тежест: 30 точки
Цена - Тежест: 50 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 129 025.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 720
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 за изпълнение на проект: „Проект. и изграждане на комп. инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на терит. на РСУО Костинброд“

II.2.14)Допълнителна информация

В профила на купувача са публикувани техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, които съдържат цялата необходима информация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи четвърта група — втора категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС или аналогичен регистър за дейността, която ще изпълнява. Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел А от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалент само в случай че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Доказване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел Б от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – копия на валидни полици за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на настоящата обществена поръчка. Строежът на настоящата обществена поръчка е от строеж от втора категория.

Участникът попълва в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел, Б „Икономическо и финансово състояние“ за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност “ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ при лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица), като посочва издател, номер, обхват и валидност на същите.

Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение, всеки подизпълнител и/или всеки един от членовете в обединението, извършващи проектиране или строително-монтажни работи, трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство/проектиране на обекти от категорията на строежа по настоящата поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 по отношение на изпълнено СМР чрез попълване на част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 по отношение на изпълнено проектиране чрез попълване на част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, с приложени към него удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Списък на услугите, идент. или сходни с предм. на поръчката, изп. през посл. 3 год., счит. от датата на под.на офертите, с посочв. на ст., дати и получатели, заедно с док., които доказват изв. услуга. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от екипа за изпълнение на поръчката.

Информацията за лицата се попълва в част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на експертите, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на експертите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници). Възложителят не поставя изискване за обем.

1.2. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).

Забележка: Горепосочените минимални изисквания (по т. 1.1 и 1.2) могат да бъдат покрити чрез изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнение) на описаните инсталации, изпълнен през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата. Поставеният критерий за подбор може да бъде доказан с изпълнението на един или няколко обекта в рамките на 1 или няколко възлагания.

2. Изисква се у-ника да разполага с екип за изпъл. на поръчката от квалиф. експерти:

2.1. Ръководител проект:

Проф. квалиф.: висше о-ние в област „Технически науки“ професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалент и/или „Стопански науки“, професионално направление „Мениджмънт“ или „Управление на инвестиционни проекти“ или еквивалент.

Спец опит: опит като р-тел проект на мин 1 обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните у-ци).

2.2. Екип за изпълнение на проектиране: експерти, притежаващи необх. квалиф. и правосп. съгласно чл. 229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП. У-кът следва да разполага мин. с по един от следните експ.-проектанти по всяка една от частите, посочени по-долу: част „Технологична“; част „Архитектура“; част „Конструктивна“; част „Отопление, вентилация и климатизация“; част „Електрическа“; част „Пожарна безопасност“. Посочените проектанти трябва да са изпълнили проектиране по съответната си част в минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация, на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници). Продължава в VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 10 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/10/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/10/2019
Местно време: 14:00
Място:

Административната сграда на община Своге, гр. Своге, п.к. 2260, ул. „Александър Стамболийски“ № 7, заседателна зала, ет. 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле III.1.3)

Възложителят не поставя изискване за специфичен опит за проектантите по следните части, както следва: част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка); част ВиК; част „Енергийна ефективност“; част „Пътна“; част „Геология“; част „Благоустройство“; „План за управление на строителните отпадъци“ — разработва се след одобрение на инвестиционния проект (ПУСО); „План за безопасност и здраве“ — разработва се след одобрение на инвестиционния проект (ПБЗ); част „Сметна документация“.

Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от 1 експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от работният проект или еквивалент. Участникът може да предложи и други допълнителни експерти извън посочените съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за обществена поръчка.

2.3. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва:

Технически ръководител — технически правоспособно лице с квалификация „строителен инженер“, „архитект“ или „строителен техник“ съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалент. Специфичен опит: опит като технически ръководител на минимум 1 обект IV група, минимум II (втора) категория или по висока категория от същата група.

Отговорник по контрола върху качеството — правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент — за чуждестранни участници.

Специфичен опит: опит като технически ръководител на минимум 1 обект IV група, минимум II (втора) категория или по висока категория от същата група.

Координатор по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент — за чуждестранни участници.

Специфичен опит: опит като експерт/координатор по безопасност и здраве на минимум 1 обект IV група, минимум II (втора) категория или по висока категория от същата група. Едно лице, предложено от участниците за заемане на длъжност експерт за изпълнение на строителството, не може да съвместява повече от 1 длъжност. За всяка една от позициите участниците следва да представят различни експерти за изпълнение на строителството. Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1—5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1—5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2019