Forniture - 397718-2022

22/07/2022    S140

Romania-București: Elettricità

2022/S 140-397718

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Biblioteca Nationala a Romaniei
Numero di identificazione nazionale: 6312079
Indirizzo postale: Strada: B-dul Unirii, nr. 22
Città: Bucuresti
Codice NUTS: RO321 Bucureşti
Codice postale: 030046
Paese: Romania
Persona di contatto: Ioan Dorin Botezatu
E-mail: achizitiipublice@bibnat.ro
Tel.: +40 213136205
Fax: +40 0213136205
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bibnat.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100152321
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ”

Numero di riferimento: 6312079_2022_PAAPD1365625
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Se vor respecta prevederile art.160 din Legea nr. 98/2016 actualizata si ale art. 27 din H.G. nr. 395/2016.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 41 593 179.80 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO321 Bucureşti
Luogo principale di esecuzione:

- Sediul central Bibliotecii Naționale a României, B-dul. Unirii nr. 22, Sector 3 București;

- Sediul Colecții Speciale din str. Biserica Amzei, nr. 4-7, Sector 1 București;

- Sediul Filiala Biblioteca Batthyaneum, Str. Gabriel Bethlen, nr. 1, loc. Alba Iulia, jud. Alba;

- Sediul filiala Biblioteca Omnia, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21, loc. Craiova, jud. Dolj,

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Acord-cadru pentru o perioadă de 8 luni, cantitate totală maximală estimată de 3.929,00 Mwh, de catre Biblioteca Naționale a României pentru următoarele locuri de consum:

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, B-dul Unirii, Nr. 22, Sector 3, cantitatea totală de energie electrică consumată poate avea valori cuprinse între: minim 1.070 MWh (2 luni) şi maxim 3.920 MWh (8 luni), conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 3525/26.05.2022 ;

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, Filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.1, jud. Alba, cantitatea totală de energie electrică consumată poate avea valori cuprinse între: minim 2 MWh (2 luni) şi maxim 7,10 (8 luni) MWh, conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 3525/26.05.2022;

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, Filiala Biblioteca Omnia din Craiova, str. M. Kogălniceanu, nr. 21, jud. Dolj, cantitatea totală de energie electrică consumată poate avea valori cuprinse între: minim 0,60 MWh (2 luni) şi maxim 1,50 MWh (8 luni), conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 3525/26.05.2022;

- locul de consum al Bibliotecii Naționale a României din București, str. Biserica Amzei, nr. 4-7, sector 1, cantitatea totală de energie electrică consumată poate avea valori cuprinse între: minim 0,10 MWh (2 luni) şi maxim 0,40 MWh (8 luni), conform Anexei 1 din Caietul de sarcini nr. 3525/26.05.2022.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Suport tehnic / Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 98
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerința nr. 1

Operatorii economici (individuali sau asociați), terții susținători și subcontractanții, nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere din procedura de atribuire prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/19.05.2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE), capitolele "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale", conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative. Documentele justificative vor fi prezentate și de asociați, subcontractori, terți susținători în situația în care oferta se clasează pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic;

2. Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor;

3.Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate

4. După caz documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

5. Alte documente echivalente emise de autorități competente din țara de origine sau din țara în care ofertantul este stabilit.

În cazul operatorilor economici străini se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, se accepta o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Cerința nr. 2

Operatorii economici (individuali sau asociați), terții susținători și subcontractanții, nu trebuie să se încadreze în situațiile privind conflictul de interese prevăzute la art. 58 – 63 din Legea nr. 98/2016.

În sensul prevederilor art. 60 și art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Adrian CIOROIANU – Manager; Marcel ENUȘ – Contabil Șef; Gabriel Nicolae ENE – Economist –responsabil C.F.P.P; Radu STOIAN – Șef Serviciu Administrativ Logistică; Ioan Dorin BOTEZATU – Șef Biroul Achiziții Publice; Mari-Luis BEIU – Referent de specialitate; Iulian BĂICULESCU – avocat.

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări și/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în Lista de mai sus.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, va prezenta o Declarație cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 59, art. 60 si art.61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice . Se va completa Formularul nr. 2 din Secțiunea „Formulare” din Documentația de Atribuire, stampilat și semnat de către reprezentantul legal/împuternicit al ofertantului și se va prezenta de către Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător, odată cu Documentul Unic de Achiziție Publică (DUAE) completat cu informațiile aferente situației lor conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea

profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE) cu informațiile aferente situației lor - Capitolul "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor" - subsecțiunea "Înscrierea in Registrul Comerțului", conform art.

193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative. Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale valabile la data prezentării acestuia.

Cerința nr. 2

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dețină Licența de furnizare a energiei electrică emisă de ANRE, în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, valabilă la data prezentarii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se depune completat Documentul Unic de Achiziție Publica (DUAE) cu informațiile aferente situației lor - Capitolul "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor", conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art.113, alin. (12) și art. 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative.

Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Licența de furnizare a energiei electrice emisă de ANRE, sau documentele echivalente emise in tara de rezidenta (pentru ofertanții străini), în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, valabilă la data prezentarii.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Cifra de afaceri anuala generalaAutoritatea contractanta potrivit art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 solicită cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2019,2020,2021), cifra de afaceri anuală trebuie să fie de minim valoarea estimată a celui mai mare Contract subsecvent, respectiv: 24.249.279,03 lei.Daca este cazul, conversia leu-valuta se va face prin raportare la cursul mediu stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Se va specifica cifra de afaceri anuală din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz.Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea Autorității contractante va prezenta documentele justificative.Documentele solicitate în susținerea cifrei de afaceri: Se prezintă copia bilanțurilor contabile din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), extrase de bilanț înregistrat la organele competente (în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul), sau orice alte documente echivalente. Documentul care justifica îndeplinirea acestei cerințe va fi prezentat de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Operatorii economici pot prezenta și alte documente în măsura în care acestea reflectă o imagine fidela a situației economice și financiare și, din motive justificate corespunzător, nu pot prezenta bilanțurile contabile (conf. art.177 alin. 2 din Legea nr. 98/2016).Nota: Pentru conversia in Ron, dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificatDemonstrarea principalelor livrări de produse similare în ultimii 3 ani (perioada se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), conținând cantități, perioade de livrare, beneficiari. Dacă se decalează termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zile de decalare) perioada aferenta experienței similare, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 2/2017. Prag solicitat: cantitate cumulata de cel puțin 2.290,65 MWh/ valoare cumulata de cel puțin 24.249.279,03 lei fără TVA la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Se acceptă însumarea valorilor aferente produselor furnizate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin produse similare autoritatea contractanta înțelege produse de tipul ”energie electrica”.

Proportia de subcontractareInformații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsecțiunea "Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări detipul specificat", indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații:(1) numărul și data contractului invocat drept experiența similara,(2) beneficiarul acestuia și datele sale de contract,(3) calitatea avută în acel contract,(4) data si numărul documentului de recepție,(5) ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil,(6) valoarea produselor recepționate în lei fără TVA.Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte DUAE completat; În cazul unor subcontractanți propuși, și aceștia vor prezenta DUAE completat; În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform 182 din Legea nr. 98/2016 și susținătorii acestuia trebuie să prezinte DUAE completat.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.În cazul unei asocieri sau subcontractări, fiecare asociat/ subcontractant trebuie sa depună documentele justificative în situația în care oferta este clasata pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.Nota: Pentru conversia în lei, dacă contractele sunt încheiate în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul de referință.

 Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în capitolul III "Motive de excludere".În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.Notă 1: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz;Nota 2: În cazul în care din informațiile și documentele prezentate mai sus nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică necesară pentru partea/părțile din contract care urmează să o/le îndeplinească efectiv.Autoritatea Contractanta va efectua plăți directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă pentru lucrările executate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru și își exprima opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului .În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/ nominalizați în oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

aprilie 2023

VI.3)Informazioni complementari:

Ofertanții vor depune modelul de contract însușit sau declarație de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr. 6). Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: - Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).

- Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (https://elicitatie. ro:8881/pub ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).

Operatorii economici interesați vor completa DUAE conform Ghidului de utilizare DUAE disponibil în contul SEAP: https://elicitatie.ro:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid utilizare DUAE.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001. Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respective atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. Precizări: Oferta câștigătoare se va stabili numai in urma aplicării criteriului de atribuire.

In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc castigator, cu punctaje egale, departajarea se va face avand în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să

solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. In cazul in care dupa depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite nu se va realiza departajarea, autoritatea contractanta va relua procesul de departajare.

In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare, in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator.

In cazul ofertantului castigator in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului.

Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Biblioteca Nationala a României - Birou Achizitii Publice
Indirizzo postale: B-dul Unirii, Nr. 22
Città: Bucuresti
Codice postale: 030046
Paese: Romania
Indirizzo Internet: www.bibnat.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022