Supplies - 397723-2017

10/10/2017    S194    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Toruń: Desktop computer

2017/S 194-397723

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toruń
87-100
Poland
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umk.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Aparatury Naukowej,
ul. Gagarina 11, pok. 418
Toruń
87-100
Poland
Contact person: Jarosław Lisewski
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.umk.pl

I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego.

Reference number: ZP-071/2017
II.1.2)Main CPV code
30213300
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100
30232100
30232110
30231300
37453300
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie stosuje procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, iż wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, oprócz oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), także dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 5, 6 i 7 SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi udokumentować swoją sytuację finansową poprzez przedłożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie przynajmniej 100 000,00 (słownie: sto tysięcy, 00/100) PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy, 00/100) PLN brutto każda.

Do oceny tego warunku Zamawiający przyjmie tylko takie dostawy, których kompletna realizacja mieściła się w okresie maksimum 2 miesięcy. Wymóg ten jest podyktowany złożoną logistyką rozdrobnionej dostawy do wielu obiektów Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, pok. nr 605.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Listopad 2017 r.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie złotych:sześć tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Niniejsze zamówienie stanowi część zbiorczego zamówienia o łącznej szacunkowej wartość: 1 744 409,40 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza Krajowa
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl://

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/10/2017