Roba - 398124-2019

23/08/2019    S162    - - Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Spremnici

2019/S 162-398124

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
85828625994
Radnička cesta 80
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ondina Pičulin
Telefon: +385 15391807
E-pošta: ondina.piculin@fzoeu.hr
Telefaks: +385 15391800
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fzoeu.hr

Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Referentni broj: E-VV-12/2018/R4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44611000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kante za odvojeno prikupljanje otpada.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44613700
44611000
39224330
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Kante za odvojeno prikupljanje otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dodjeli bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kontejneri (polietilen visoke gustoće „HDPE") za odvojeno prikupljanje otpada

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44613700
44611000
39224330
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Kontejneri (polietilen visoke gustoće "HDPE") za odvojeno prikupljanje otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dodjelu bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44613700
44611000
39224330
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dodjelu bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zvona (metalna) za odvojeno prikupljanje otpada

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44613700
44611000
39224330
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Zvona (metalna) za odvojeno prikupljanje otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dodjelu bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zvona (poliester) za odvojeno prikupljanje otpada

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44613700
44611000
39224330
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Zvona (poliester) za odvojeno prikupljanje otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni jamstveni rok / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dodjelu bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 035-078295
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/08/2019