Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 398233-2021

04/08/2021    S149

Polska-Warszawa: Lokomotywy

2021/S 149-398233

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-282862)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: barbara.krolak@intercity.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.intercity.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Numer referencyjny: 20/WNP-006234/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
34611000 Lokomotywy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą Pzp” lub „Pzp".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-282862

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: ust. 5
Zamiast:

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - lipiec 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym - lipiec 2021;

4) dialog z wykonawcami, zaproszenie do składania ofert - sierpień-październik 2021;

5) składanie ofert - listopad-grudzień 2021;

6) rozstrzygnięcie - luty 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

Powinno być:

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – sierpień 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

4) dialog z Wykonawcami, zaproszenie do składania ofert – wrzesień-listopad 2021;

5) składanie ofert – grudzień 2021-styczeń 2022;

6) rozstrzygnięcie – marzec 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Powinno być:
Data: 30/11/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: