Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 398282-2014

Wyświetl widok skrócony

21/11/2014    S225

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2014/S 225-398282

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10”, który odbędzie się w dniu 06 grudnia 2014 roku w Suchym Dworze.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10”, który odbędzie się w dniu 06 grudnia 2014 roku w Suchym Dworze.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-103) przy ulicy Śmidowicza 69 jest zasadne, ponieważ jest ono jedynym organizatorem Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10”.Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z 78-letnimi tradycjami, którego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. W niezwykle bogatej historii Klubu zawodnicy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach międzynarodowych i krajowych a sam Klub niejednokrotnie był organizatorem mistrzostw o różnorodnej randze. W Klubie działa 8 sekcji sportowych tj. judo, lekka atletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, tenis ziemny, szachy i żeglarstwo a zrzeszonych jest ok. 500 członków. Sekcja tenisa ziemnego działa od 2004 roku i skupiona jest przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży. Aktualnie na klubowych kortach swoje umiejętności doskonali ponad 150 młodych zawodników. Halowe Mistrzostwa WKS „Flota” Gdynia w tenisie ziemnym organizowane są z myślą o najmłodszych fanach dyscypliny. Zawody rozegrane zostaną w ramach programu Polskiego Związku Tenisa Ziemnego „Tenis 10”, który jest nową metodyką nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat. Celem programu, a co za tym idzie przedmiotowych mistrzostw jest popularyzacja tenisa ziemnego jako dyscypliny powszechnie dostępnej. W przedmiotowych mistrzostwach udział wezmą zawodnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, co pozwoli widzom poczuć prawdziwe sportowe emocje. Ciekawa formuła wydarzenia oraz jej charakter pozwalają stwierdzić, iż ta wyjątkowa impreza będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni, jako miasta chętnie popierającego nowe inicjatywy propagujące aktywność fizyczną oraz upowszechnianie mniej dostępnych dyscyplin sportowych.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GOSIR.DZPI.2711.41.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2014