Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 398356-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Eindhoven: Taxidiensten

2021/S 149-398356

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eindhoven Airport N.V.
Nationaal identificatienummer: 332284819
Postadres: Luchthavenweg 13
Plaats: EINDHOVEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5657EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marieke van Herpen
E-mail: procurement@eindhovenairport.nl
Telefoon: +31 402919829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhovenairport.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3761be494f86d064d5f4a8cb5b2036e4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Eindhoven Airport N.V.
Postadres: Luchthavenweg 13
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5657EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marieke van Herpen
E-mail: M.vanherpen@eindhovenairport.nl
Telefoon: +31 611227209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhovenairport.nl
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3761be494f86d064d5f4a8cb5b2036e4
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taxi afhandeling; exploitatie van de taxiconcessiestrook op Eindhoven Airport

Referentienummer: 2021-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60120000 Taxidiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Taxi afhandelaar voor zowel de afhandeling van besteld taxivervoer als dat van de opstapmarkt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie uitvraag.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: Kwaliteit bestaat uit 6 onderdelen. Weegfactor: 100
  • Criterium: Naam: Prijs is n.v.t.; zie de uitvraag. Weegfactor: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/02/2022
Einde: 01/02/2026
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 01/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-brabant
Postadres: Leegwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA 's-Hertog...
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Paginas/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021