Services - 398356-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Eindhoven: Taxidiensten

2021/S 149-398356

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eindhoven Airport N.V.
Nationaal identificatienummer: 332284819
Postadres: Luchthavenweg 13
Plaats: EINDHOVEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5657EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marieke van Herpen
E-mail: procurement@eindhovenairport.nl
Telefoon: +31 402919829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhovenairport.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3761be494f86d064d5f4a8cb5b2036e4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Eindhoven Airport N.V.
Postadres: Luchthavenweg 13
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5657EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marieke van Herpen
E-mail: M.vanherpen@eindhovenairport.nl
Telefoon: +31 611227209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhovenairport.nl
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3761be494f86d064d5f4a8cb5b2036e4
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taxi afhandeling; exploitatie van de taxiconcessiestrook op Eindhoven Airport

Referentienummer: 2021-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60120000 Taxidiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Taxi afhandelaar voor zowel de afhandeling van besteld taxivervoer als dat van de opstapmarkt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie uitvraag.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: Kwaliteit bestaat uit 6 onderdelen. Weegfactor: 100
  • Criterium: Naam: Prijs is n.v.t.; zie de uitvraag. Weegfactor: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/02/2022
Einde: 01/02/2026
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 01/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-brabant
Postadres: Leegwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA 's-Hertog...
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883621000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Paginas/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021