A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 398502-2016

12/11/2016    S219

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 219-398502

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Telefon: +36 14714196
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIX. kerület, 169171/1. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 49/2014. (II.28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Létesítendő utánpótlás-nevelési centrum alapadatai.

Az épület alapadatai.

Beépített terület: 3 382,68 m².

Beépített szintterület: 5 007,16 m².

Építmény magassága: 8,12 m.

Az épület alapfunkciója:

Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.

A külső területek alapadatai.

Telek területe (169171/1. hrsz.) 165 477 m².

Játéktér területe:

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 3 darab szabvány méretű élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 3 = 21 420 m²),

— 1 darab világítással rendelkező műfüves edzőpálya (70 m x 50 m = 3 500 m²),

— Élőfüves labdarúgópálya összesen: 35 700 m²,

— Műfüves labdarúgópálya összesen: 17 780 m².

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Zöldterület: 126224,95 m².

Tervezett parkolók száma: 107 db gk. parkoló.

5 db busz parkoló.

45 db kerékpár tároló.

Temesvári utcai új csomópont, illetve az építési telekig bekötőút kiépítése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A felhívás II.2.7) pontjában megadott 360 nap naptári napokban értendő.

2.) A felhívás II.2.6) pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

3.) 1. értékelési szempont: Nettó vállalkozói díj összesen (5 % tartalékkerettel).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő(AT), közös AT-k, alvállalkozók (AV), alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

AT a Kbt. 67. § (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód:

AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (AV-nak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (1) bek.-re figyelemmel AT-k részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.

AT-nek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt.69.§ (4) és (9) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: AT-nek a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 8–9. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: AT-nek a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 10–11. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7. §-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban benyújtott igazolások és/vagy nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál korábbi keltezésűek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésére alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozói nem rendelkeznek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással vagy nyilatkozattal, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 26. § (1) bek. a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett AT-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát magasépítési kivitelezési tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

P3) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének a jelen felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) követően kiállított nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény(ek) által vezetett valamennyi pénzforgalmi számla száma,

— a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja,

— ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján volt-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 napot meghaladó sorba állítás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 5. pontja) visszaszámított kettő év (24 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 3 700 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évet tekintve egynél több évben negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 3 700 000 000 HUF-ot.

P3) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven (24 hónapon) belül bármely számláján 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [P1) pont], illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2)-P3) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolható az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, magasépítési kivitelezésre vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése.

Az M1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2 alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M3) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó. Irányadó még 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése, valamint 24. § (1)-(2) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciával/referenciákkal:

M1)1 olyan referencia/referenciák, amely/amelyek tartalmazott/tartalmaztak legalább 26 775 m² alapterületű élőfüves szabványos labdarúgó pályaépítést (MLSZ infrastruktúra szabályzat szerinti méretű 105 m x 68 m), illetve 13 335 m² alapterületű műfüves szabványos labdarúgópálya építést (MLSZ infrastruktúra szabályzat szerinti méretű 105 m x 68 m).

M1)2 olyan referencia/referenciák, amely/amelyek tartalmazott/tartalmaztak legalább 1 600 m² új épület építést vagy legalább 1 600 m² épület felújítást.

Az M1)1-M1)2 alkalmassági követelmények legfeljebb négy darab szerződésből teljesíthetőek, amely szerződés/szerződések szerinti nettó ellenszolgáltatás összértéke elérte a nettó 1 600 000 000 HUF-ot.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2) 1 legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert;

M2) 2 legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert;

M2) 3 legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező rendelkező szakembert.

1 szakember legfeljebb kettő pozícióra [M2)1-M2)3] jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkezni kell ISO9001, ISO14001 tanúsítvánnyal, ezekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A biztosítékokat, ill. mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza: késedelmi-, szerződésszegési-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, jótállási biztosíték, teljesítési biztosíték.A jótállás kezdőnapja a teljeskörű műszaki átadás-átvételt követő nap.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. AK a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 8 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2003.évi XCII. törvény 36/A. §;

b) 2007.évi CXXVII. törvény;

c) 2011.évi CXCV. törvény;

d) 2013.évi V. törvény;

e) 2015.évi CXLIII. törvény;

f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/12/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/12/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. §-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap az I.3)pontban található címen érhető el.

2) AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az újonnan bevont gazdasági szereplő esetében AK egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

3) A helyszíni bejárás időpontja: 28.11.2016. 13:00 óra. Találkozás helye: 1194 Budapest, Temesvár u.-Rögös u. sarok, a helyszíni bejárás nem konzultációval egybekötött.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (7) bek. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti példányban, a 66. § (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti felolvasólapot,továbbá csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést, projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), fenntarthatósági tervet.

5) AK a Kbt. 61. § (4) bek-re figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen közbeszerzés tárgya,jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került,hogy a részajánlattétel nem lehetséges,mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene,komplexitása,egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése,valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait-,valamint tekintettel a kivitelezési tervdokumentáció egységességére is,amelynek felhasználási jogával rendelkezik AK, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

6) A III.1.2.),III.1.3.) pontok szerinti alk.feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

7) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1-100 pont.

Az 1.értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja,a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva,a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.

A 2.értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor,a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

AK rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható,nem javítható és nem egészíthető ki.

8) AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti,hogy a III.1.2 és III.1.3 pontokban foglalt alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja,ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alk. követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B-D. pontjaiban feltüntetni.

9) AK 15 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melyet ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az AK rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. Tovább információkat a dokumentáció tartalmaz.

10) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

12) AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentum I.12., I.28., I.29.21., IV. 2., IV.17. pontjaira.

13) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 29. § (1) bekezdésére.

Az egyéb részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2016