Услуги - 398697-2019

23/08/2019    S162

България-София: Услуги по разработване на софтуер

2019/S 162-398697

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росалина Инджиева, Радослава Боянова
Електронна поща: r.boianova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406414/+359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.gohttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/63
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.gohttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/63
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Надграждане на Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

II.1.2)Основен CPV код
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с промени в Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 от 4.6.2014 г. за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.6.2014 г., изм. ДВ, бр. 51 от 19.6.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 28.6.2019 г.), както и с цел привеждане в съответствие с Наредбата на общите изисквания към информационите сиситеми, регистрираните и електронните административни услуги (приета с ПМС № 3 от 9.1.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.1.2017 г., в сила от 1.3.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.8.2018 г. в сила от 10.8.2018 г.) е необходимо да се надгради Националната информационна система за отпадъци (НИСО).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ, Изпълнителна агенция по околна среда

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към надграждане на информационната система за отпадъци и привеждането ѝ в съответствие с актуалната нормативна уредба. Актуализацията следва да се извърши във връзка с:

— влизане в сила на промени в ЗУО и Наредба № 1 от 4.6.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,

— промени в реда за водене на публични регистри по член 45, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗУО,

— изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги.

Във връзка с промените в ЗУО се налага изграждането на:

— регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО,

— регистър на лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт.

Във връзка с изменения в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги се налага актуализация на съществуващата НИСО.

Основната цел на поръчката е да се поддържат изградените процеси за водене на отчетност за дейности с отпадъци, предоставяне на отчети за отпадъците и за продуктите, след употребата на които се образуват МРО внедрени в общата национална информационна система за отпадъци, както и допълнително оптимизиране на системата, свързано с настоящи и бъдещи промени в законодателството.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

— надграждане на системата с разработване и внедряване на 2 допълнителни модули (регистрите по член 45, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗУО),

— надграждане на съществуващите електронни услуги и привеждането им в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги

— поддържане на национален регистър на площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА,

— поддържане на национален регистър на търговците и брокерите на отпадъци,

— цялостно технологично осъвременяване и привеждане на НИСО в съответствие с актуалните изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги в ДА.

Обхват на проекта.

Описаните по-горе цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност 1 „Анализ и спецификация“,

— дейност 2 „Проектиране“,

— дейност 3 „Разработка, документиране и тестване“,

— дейност 4 „Внедряване и обучение“

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност/услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Под „услуга с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира:

За идентични или сходни с предмета на поръчката се приемат дейности/услуги, свързани с разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри и осъществяват интеграция с други външни системи.

2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката.

Ключов експерт 1 — ръководител на проекта:

Образование — висше образование, степен „бакалавър“ в една от следните области: „Природни науки, математика информатика“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на валиден професионален сертификат в областта на управлението на проекти.

Общ професионален опит — минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.

Специфичен професионален опит — участие в качеството си на ръководител проект/екип и в разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

(Останалите експерти ще бъдат подробно описани в раздел III.1.3) „Изисквано минимално/ни ниво/а“)

За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 в актуална му версия или еквивалент, чийто обхват да включва услуги, сходни с тази на настоящата поръчка. За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 се отнасят общо за обединението,а изискванията по т. 3 се отнасят за участника в обединението, който ще извършва разработването, внедряването и поддръжката на информационната система.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Ключов експерт 2 — бизнес аналитик:

Образование — висше образование, степен „бакалавър“ в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на валиден професионален сертификат в областта на бизнес анализа и сертификат за придобити умения по някои от съвременните стандарти и инструменти за бизнес анализ и моделиране като UML, UDDL, ARIS, BPMN или еквивалентни.

Общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с описание и анализ на бизнес процеси.

Специфичен професионален опит — участие в качеството си на бизнес аналитик в разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

Ключов експерт 3 — ръководител на софтуерната разработка:

Образование — висше образование, степен „бакалавър“ в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на професионален сертификат за някоя от съвременните методологии за управление на софтуерна разработка (SCRUM, ITIL или еквивалентна).

Общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.

Специфичен професионален опит — участие в качеството си на експерт в разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

Ключов експерт 4 — експерт „Бази данни“:

Образование — висше образование, степен „бакалавър“ в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на професионален сертификат за работа с релационни бази данни.

Общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.

Специфичен професионален опит — участие като експерт „Бази данни“ в разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

Ключов експерт 5 — експерт „Мрежова и информационна сигурност“:

Образование — висше образование, степен „магистър“ в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на професионален сертификат или специализирано обучение в областта на киберсигурността.

Общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с информационната сигурност и защита на данните.

Специфичен професионален опит — участие като експерт по информационна сигурност в разработка и/или надграждане, и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

Ключов експерт 6 — осигуряване на качеството:

Образование — висше образование, степен „бакалавър“ в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.

Допълнителна квалификация — наличие на сертификат за преминато обучение по стандарти за управление на качеството и/или за вътрешен одитор на системи за качество.

Общ професионален опит — минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа в областта на осигуряване на качеството на софтуерната разработка.

Специфичен професионален опит — участие като експерт по качеството в разработка и/или надграждане и\или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Техническото предложение ще се оценява по следните подпоказатели:

— К1 „Предложение за подход за управление на проекта“,

— К2 „Предложение за архитектура и функционалност на ИС“,

— К3 „Подход за осъществяване на дейностите“.

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Основания за отстраняване по националното законодателство:

1. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл. 4 от горепосочения закон.

2. На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 14 и чл. 17, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.3.2018 г.) възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения — участници в процедурата, по отношение на които не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка.

6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

8. Участници, които са свързани лица.

9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез предоставяне на ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2019