Forniture - 398805-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Wisznice: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 140-398805

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 132-375699)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Wisznice
Numero di identificazione nazionale: NIP: 5372341734
Indirizzo postale: ul. Rynek 35
Città: Wisznice
Codice NUTS: PL811 Bialski
Codice postale: 21-580
Paese: Polonia
Persona di contatto: Anna Lewczuk
E-mail: gmina@wisznice.pl
Tel.: +48 833782011
Fax: +48 833782039
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

Numero di riferimento: IBMG-IV.721.4.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części zamówienia:

Część nr 1 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Gram w Zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”.

Część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 132-375699

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Komunikacja
anziché:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wisznice.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

leggi:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wisznice.ezamawiajacy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wisznice.ezamawiajacy.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
anziché:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 15 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

leggi:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 10 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 2 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Warunki otwarcia ofert
anziché:

Data: 18/08/2022

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

leggi:

Data: 18/08/2022

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

https://wisznice.ezamawiajacy.pl

VII.2)Altre informazioni complementari: