De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Werken - 398841-2021

Submission deadline has been amended by:  493115-2021
06/08/2021    S151

België-Belsele: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2021/S 151-398841

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LAB Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer: 0716.840.094_653607
Postadres: Bookmolenstraat 89
Plaats: Belsele
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9111
Land: België
Contactpersoon: Jeroen De Smet
E-mail: jeroen@labsintniklaas.be
Telefoon: +32 497432383
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.labonderwijs.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418916
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418916
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=LAB+Sint-Niklaas-bestek+2021-01-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NIEUWBOUW VAN EEN OVERDEKTE SPEELPLAATS/SPORTRUIMTE, SANITAIR BLOK EN NUTSVOORZIENINGEN, MET INBEGRIP VAN OMGEVINGSAANLEG en voorafgaande sloop van bestaande constructies

Referentienummer: LAB Sint-Niklaas-bestek 2021-01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat:

- De bouw van de technische kelder, een bijhorend centraal blok met sanitair en administratief deel. Dit volume bevat ook de centraal gelegen lift van de site. Om de lift te verbinden met de eerste verdieping van het schoolgebouw wordt er een tijdelijke passerelle voorzien.

- De bouw van de overdekte speelplaats/sportruimte.

- De verbindingsweg voor fietsers en voetgangers van de Kleibeekstraat tot aan het eerste schoolgebouw en de fietsenberging.

- Een deel van de omgevingsaanleg rond de gerealiseerde gebouwen.

- De bouw van het nutslokaal vooraan aan de Kleibeekstraat. Dit om de site te voorzien van elektriciteit (hoogspanning) en water.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sint-Niklaas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nieuwbouw van een overdekte speelplaats/sportruimte , sanitair blok en nutsvoorzieningen met inbegrip van omgevingsaanleg en voorafgaande sloop van bestaande constructies.

Deze opdracht omvat:

- De bouw van de technische kelder, een bijhorend centraal blok met sanitair en administratief deel. Dit volume bevat ook de centraal gelegen lift van de site. Om de lift te verbinden met de eerste verdieping van het schoolgebouw wordt er een tijdelijke passerelle voorzien.

- De bouw van de overdekte speelplaats/sportruimte.

- De verbindingsweg voor fietsers en voetgangers van de Kleibeekstraat tot aan het eerste schoolgebouw en de fietsenberging.

- Een deel van de omgevingsaanleg rond de gerealiseerde gebouwen.

- De bouw van het nutslokaal vooraan aan de Kleibeekstraat. Dit om de site te voorzien van elektriciteit (hoogspanning) en water.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een verplicht plaatsbezoek dat tot twee werkdagen vóór de uiterste indieningsdatum kan plaatsvinden. Daarvoor dient een afspraak worden gemaakt via volgend e-mailadres: jeroen@labsintniklaas.be

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/09/2021
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is een verplicht plaatsbezoek dat tot twee werkdagen vóór de uiterste indieningsdatum kan plaatsvinden. Daarvoor dient een afspraak worden gemaakt via volgend e-mailadres: jeroen@labsintniklaas.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg of Ondernemingsrechtbank
Plaats: Dendermonde
Postcode: 9200
Land: België
Internetadres: https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Federale Bemiddelingscommissie
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: https://www.fbc-cfm.be/nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

a) Binnen een termijn van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf

de dag die volgt op de datum van verzending van de gemotiveerde beslissing per fax of e-mail, kunt u tegen de beslissing een

schorsingsberoep aantekenen.

b) Binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de

rechtshandeling, al naargelang, kunt u de nietigverklaring van de beslissing vorderen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: FOD BOSA Public Procurement
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: cpaba@bosa.fgov.be
Internetadres: https://www.publicprocurement.be/nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2021