Fournitures - 398842-2022

22/07/2022    S140

Pologne-Pomiechówek: Autobus publics

2022/S 140-398842

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 119-334634)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Pomiechówek
Numéro national d'identification: 013270531
Adresse postale: Pomiechówek, ul. Szkolna 1a
Ville: Pomiechówek
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Lewandowska
Courriel: przetargi@pomiechowek.pl
Téléphone: +48 227652728
Fax: +48 227652710
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pomiechowek.bip.net.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów na potrzeby Gminy Pomiechówek

Numéro de référence: WZP.271.17.2022.ML
II.1.2)Code CPV principal
34121100 Autobus publics
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów na potrzeby Gminy Pomiechówek w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”.

2) Wymagane minimalne parametry dla pojazdów oraz ładowarek będących przedmiotem zamówienia zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SWZ

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 119-334634

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert
Au lieu de:
Date: 25/07/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 29/07/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 22/10/2022
Lire:
Date: 26/10/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 25/07/2022
Heure locale: 09:15
Lire:
Date: 29/07/2022
Heure locale: 09:15
VII.2)Autres informations complémentaires: