Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 398968-2022

22/07/2022    S140

Polska-Biała Podlaska: Produkty do żywienia pozajelitowego

2022/S 140-398968

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 136-388427)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Adres pocztowy: ul. Terebelska 57-65
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Pawelczuk
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Tel.: +48 834147297
Faks: +48 834147297
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, preparatów do żywienia pozajelitowego, produktów do żywienia pozajelitowego, wyrobów farmaceutycznych, produktów... w podziale na 37 części.

Numer referencyjny: ZP.3520/57/22
II.1.2)Główny kod CPV
33692200 Produkty do żywienia pozajelitowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, preparatów do żywienia pozajelitowego, produktów do żywienia pozajelitowego, wyrobów farmaceutycznych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, czynników diagnostycznych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów leczniczych dla układu nerwowego, neuroleptyków, szczepionek w podziale na 37 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 136-388427

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Zamiast:

Osoba do kontaktów: Sylwia Pawelczuk

Powinno być:

Osoba do kontaktów: Bartłomiej Najdychor

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/11/2022
Powinno być:
Data: 16/11/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: