Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 399222-2020

25/08/2020    S164

Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 164-399222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394
Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/zp
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa serwisowa systemu CliniNet

Numer referencyjny: PN-20/20/13
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemu CliniNet w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 175 976.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne CGM: tak.

Aktualizacja produktu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów gwarancyjnych. Aktualizacje będą wykonywana w dni robocze w godzinach 8–16: tak.

Modyfikacje produktu uwzględniające zmieniającymi się przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne). W zakresie modułów systemu posiadanych w dacie zawarcia umowy serwisowej: tak.

Zgłaszanie błędów poprzez system obsługi zgłoszeń: tak.

Dostęp do systemu serwisowego system obsługi zgłoszeń (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę).

Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji produktu, które będą uwzględniane w najbliższych planach rozwojowych produktu, za pomocą systemu serwisowego system obsługi zgłoszeń: tak.

Doradztwo w zakresie rozbudowy systemu o kolejne moduły: tak.

Zgłaszanie błędów telefonicznie: tak.

Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu: tak.

Instalacja nowych wersji produktu: tak.

Dostęp do stanowiska pomocy HelpDesk (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę).

Gwarantowany czas reakcji na błędy blokujące (status Very high). 8 godzin roboczych.

Gwarantowany czas reakcji na błędy krytyczne (status High). 8 godzin roboczych.

Gwarantowany czas reakcji na usterki. 8 godzin roboczych.

Gwarantowany czas naprawy błędów blokujących (status Very high). 16 godzin roboczych.

Gwarantowany czas naprawy błędów krytycznych (status High). 40 godzin roboczych.

Gwarantowany czas naprawy usterki (pozostałe). 240 godzin roboczych.

Dostęp do konsultantów w zakresie standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne): tak.

Dostęp do konsultantów w zakresie rozliczeń: tak.

Dostęp do konsultantów w zakresie oprogramowania systemowego oraz sprzętu (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć): tak.

Pakiet godzin miesięcznie na dodatkowe usługi serwisowe, z możliwością przenoszenia niewykorzystanych godzin na kolejne miesiące w zakresie opisanym poniżej: 10.

Usługi związane z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętem (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć):

— aktualizacja motoru bazy danych (pod warunkiem wykupienia przez klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu): tak,

— aktualizacja narzędzi administratora: tak,

— konsultacje z zakresu mechanizmów bezpieczeństwa (kopie bezpieczeństwa, odzyskiwanie danych z kopii zapasowych): tak,

— konsultacje w zakresie administrowania systemem operacyjnym i rozszerzeniami sprzętowymi: tak,

— konsultacje w zakresie administrowania motorem bazy danych: tak,

— konsultacje w zakresie administrowania siecią i urządzeniami sieciowymi: tak,

— konsultacje w zakresie administrowania środowiskiem Vmware: tak,

— aktualizacja systemu operacyjnego (pod warunkiem wykupienia przez klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu): tak,

— instalacja i konfiguracja dodatkowego systemu CGM wykonywania kopii zapasowych pomiędzy serwerami: tak,

— pomoc w awaryjnym odtwarzaniu lub przenoszeniu danych na wniosek zamawiającego: tak.

Usługi związane z pracami konsultantów w zakresie rozliczeń:

— asysta przy rozliczeniach z NFZ: tak.

Usługi związane z wykonaniem standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne):

— tworzenie nowych i edycja istniejących, raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych: tak,

— konsultacje w zakresie tworzenia nowych raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych: tak,

— konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania oraz dostosowania produktu do potrzeb klienta oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów produktu. Konsultacje obejmują wszystkie moduły i funkcje wdrożone u klienta: tak,

— pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. CD, łącza telekomunikacyjne, itp.): tak.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-241394
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Usługa serwisu systemu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical Polska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 430585884
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-149
Państwo: Polska
E-mail: damian.snopek@cgm.com
Tel.: +48 695274085
Faks: +48 814442018
Adres internetowy: www.cgm.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 175 976.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 392 606.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2020