Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 399347-2022

Submission deadline has been amended by:  429956-2022
22/07/2022    S140

Polska-Łódź: Usługi sprzątania

2022/S 140-399347

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Okólna 181
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa
E-mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Tel.: +48 426177290
Faks: +48 426590412
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumpluc.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpit. i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojew. Zespole Zakł. Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabil. w Łodzi

Numer referencyjny: 17/ZP/PN/22
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: bieżące sprzątanie, dezynfekcję, generalne sprzątanie, dezynfekcję końcową, wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjentach, obsługę kuchni oddziałowej, usługę transportu wewnętrznego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi wraz z obowiązkami Wykonawcy został określony w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.4. Zamaw. przewiduje zastosowanie procedury, określonej w art. 139 ust. 1. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamaw. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamaw. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 6.Zamaw. nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 7.Zamaw. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamów. wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 8.Zamaw. nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 7.Zamaw. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9.Zamaw. nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121. 10.Zamaw. przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp - określone w Rozdziale V niniejszej SWZ.11.Zamaw. nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12.Zamaw. nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 12. 13.Zamaw. nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kontrola jakości wykonywanej usługi w zakresie utrzymania czystości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zostały przeprowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wskazuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wskazuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał /wykonuje przez okres co najmniej

12 m-cy min. 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia wraz z transportem wewnątrzszpit. oraz czynnościami pomocniczymi przy obsłudze pacjenta o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto rocznie każda z usług. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamaw. uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamaw. w zakresie czasu trwania i wartości usługi. Zamaw. wykluczy z postęp. Wykonawcę w przypadkach, o których mowa: a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligat. przesłanki wyklucz.), z zastrzeż. art. 110 ust. 2 ustawy Pzp b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego c) na podstawie art. 5k rozporządz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadz. 2022/576. Wykaz dokum. składanych na wezw. Zamaw.: - w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. wykonawcy z udziału w postęp.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania sit o zam. publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; 2) ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zał. 7 do SWZ; 3) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) - Zał. 9 do SWZ; 4) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 5k rozporządz. 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego - Zał. 13 do SWZ., 5) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, dot. zdolności techn. lub zawod. - wykaz usług - Zał. nr 10 do SWZ. W niniejszym postęp. Zamaw. wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: a) w celu dokonania oceny w kryterium gwarancja jakości: 1) aktualny certyfikat wdrożony systemem zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania jakością w tym zakresie b) w celu dokonania oceny w kryterium kontrola jakości wykonywanej usługi w zakresie utrzymania czystości: 1) dokum. potwierdz. wdrożenie przez Wykonawcę programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention dla obszarów szpit. wystawiony przez podmiot, w którym powyższy program został wdrożony. W skład wdrożonego programu wchodzą następ. wymagania:- żel fluorescencyjny konfekcjonowany w małe tubki, zakończone gąbką, służącą do aplikacji żelu,- elektron. urządzenie do rejestracji danych,- przykładowy raport monitorujący poziom higieny szpitalnej (podział na oddz., wybrane powierzchnie), wystawiony przez podmiot, w którym został wdrożony powyższy program. - przykładowy raport monitorujący poziom higieny szpitalnej (podział na oddz., wybrane powierzchnie), wystawiony przez podmiot, w którym został wdrożony powyższy program, 2) Przykładowy plan kontroli czystości opierający się o w/w wytyczne wystawiony przez wykonawcę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia Umowy zawiera załączony do SWZ wzór Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ oraz wzór umowy dzierżawy pomieszczeń - Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 095-262624
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zgodnie z Ustawy Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narządzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II - III kwartał 2024

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa:1) Form. ofertowy — Zał.1 do SWZ 2) Form. cenowy — Zał.2 do SWZ 3) Ośw. o niepodleganiu wykl., spełnianiu warunku udziału w postęp. w formie Jednolitego europejskiego dokum. zam. (JEDZ) - Zał. 4 do SWZ. Ośw. składają odrębnie:- wykonawca/każdy spośród wykonawców ubiegających się o udzielenie zam. - podmiot trzeci na którego potencjał powołuję się wykonawca - jeżeli dotyczy.4) Ośw. o niepodleganiu wykl. z postęp. na podst. art. 5k rozporz. Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz. Rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego – Zał.11 do SWZ.5) Ośw. podmiotu trzeciego dot. przesłanek wykl. - Zał. 12 do SWZ. Do oferty Wykonawca dołącza również: pełnom. -jeżeli dotyczy. Zamaw. nie wymaga wniesienia wadium. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.), zwanej w dalszej części „RODO" informuję, ze: - administ. Pani/Pana danych osob. jest: Wojew. Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehab. w Lodzi ul. Okólna 181, 91-520 Lódź fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; - kontakt z insp. ochrony danych osob.w Wojew. Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehab. w Łodzi odbywa sit za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl ; Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiot. postęp.o udzielenie zam. publ. oraz zawarcia umowy, a podst. prawna ich przetwarzania jest obowiązek prawny zastosowania sformalizowanych procedur udzielania zam. publ. spoczywający na Zam.; - odbiorcami Pani/ Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osob. będq przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panic/Pana danych osobo. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym okreśI. w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania okreśI. danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/ Pana) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/ Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administ. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodat. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam.); b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupeł. Pani/Pana danych osob.(1); c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeż. przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (2); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob. b) prawo do przenoszenia danych osob., o których mowa w art. 20 RODO; c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osob. gdyż podstawa prawna przetwarz. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określ. w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamaw. przepisów ustawy PZP.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam. lub ogłosz. o konkursie oraz dok. zam. przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w postęp. o udzielenie zam., w tym na projektowane postanowienie umowy2)zaniechanie czynności w postęp. o udzielenie zam. do której zam. był obowiązany na podstawie ustawy3) zaniechanie przeprowadzenia postęp. o udzielenie zam. lub zorganizowania konkursu na podst. ustawy, mimo że zam. był do tego obowiązany.4. Terminy wnoszenia odwołań:1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inform. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektr.2) Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. powyżej.3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam.lub wobec treści dokum. zam., wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dok. zam. a na stronie internet.4) Odwołanie wobec czynności innych niż określ. w pkt. 1), 2) i 3) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Pisma w postęp. odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektr. albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postęp. odwoławczego, wniesione w postaci elektr., wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora poczt., w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektr. wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektr.7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 10. Odwołujący przekazuje zam. odwołanie wniesione w formie elektr. albo postaci elektr. albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.11. Domniemywa się, że zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektr.12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych;2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.13. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postęp. odwoławczego przysługuje skarga do sądu.15. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.–Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu zam. publ., zwanego dalej sądem zamówień publicznych. Z przyczyn techn. pozostałe zapisy, dot. pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zostały określone w treści SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2022