Доставки - 399651-2017

11/10/2017    S195    Европейска комисия - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Доставка и монтаж на структурно окабеляване, инсталиране на системи за гласови данни и фиброоптични мрежи

2017/S 195-399651

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Centro comune di ricerca, JRC.R — Risorse, JRC.R.I.4 — Manutenzione e servizi
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Isabelle Borgotti
Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2762
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: изследване.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на структурирано окабеляване, инсталиране на системи за гласови данни и фиброоптични мрежи.

Референтен номер: JRC/IPR/2017/R.I.4/0103/OC.
II.1.2)Основен CPV код
32421000 Мрежово окабеляване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на структурирано окабеляване, инсталиране на системи за гласови данни и фиброоптични мрежи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32421000 Мрежово окабеляване
32551500 Телефонни кабели
32560000 Материали с оптични влакна
32561000 Връзки на оптични влакна
32551100 Телефонни връзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране на пасивни ИТ мрежи, структурирано окабеляване в сградите и телефонни системи.

Доставка на материали, необходими за изграждане на ИТ мрежи, структурирано окабеляване в сградите и телефонни системи.

Монтаж на материали, необходими за горепосочените услуги.

Тестване на инсталираните системи.

Сертифициране и гаранция на инсталираните системи.

Функционално обновяване на части от съществуващите мрежи, които са били обект на срив или неизправност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

В съответствие с информацията, достъпна на интернет адреса в точка I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

в съответствие с информацията, достъпна на интернет адреса в точка I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В съответствие с информацията, достъпна на интернет адреса в точка I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/11/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/11/2017
Местно време: 14:30
Място:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

в съответствие с информацията, достъпна на интернет адреса в точка I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

1) Тръжните документи са достъпни безплатно на интернет страницата eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2762

2) Всякакви допълнителни запитвания за информация трябва да бъдат подадени писмено, единствено чрез интернет страницата eTendering на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2762 в раздел „Въпроси и отговори“, като се щракне върху „Създайте въпрос“.

3) Разяснения, предоставени в отговор на заявления, подадени от икономически оператори или всякаква друга допълнителна информация, която възлагащият орган счете за необходима, ще бъдат публикувани на гореспоменатата интернет страница eTendering. Уведомяваме Ви, че тази интернет страница ще бъде обновявана редовно и е отговорност на икономическия оператор да се консултира редовно с нея, за да има пълна и актуална информация относно това обявление.

4) Възлагащият орган не е задължен да отговаря на запитвания за допълнителна информация, получени по-малко от 6 работни дни преди крайния срок за подаване на офертите.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в съответствие с информацията, достъпна на интернет адреса в точка I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/09/2017