Usługi - 399653-2017

11/10/2017    S195

Włochy-Ispra: Badanie na temat zrównoważonych i stabilnych dostaw radioizotopów medycznych w UE

2017/S 195-399653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC)
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat zrównoważonych i stabilnych dostaw radioizotopów medycznych w UE

Numer referencyjny: JRC/BRU/2017/A.7/0001/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest dostarczenie Komisji Europejskiej aktualnych informacji na temat rynku materiałów jądrowych do diagnoz medycznych w UE ze szczególnym uwzględnieniem rynku generatorów Mo-99/Tc-99m. Głównym celem zamówienia jest ocena zwrotu kosztów na poziomie użytkownika końcowego oraz określenie ilościowe zasobów finansowych przeznaczonych na zakup nuklidu promieniotwórczego Tc-99m.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 198 900.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33694000 Czynniki diagnostyczne
85150000 Usługi obrazowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis zamówienia:

Gromadzenie danych w celu określenia wskaźników medycznych i oszacowania liczby oraz zwrotu kosztów procedur diagnostycznych z użyciem nuklidu promieniotwórczego Tc-99m we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ocena danych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość techniczna / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-144255
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 933394
Nazwa:

Badanie na temat zrównoważonych i stabilnych dostaw radioizotopów medycznych w UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NucAdvisor SA
Miejscowość: Courbevoie Cedex
Kod NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 200 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 198 900.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017