TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 399726-2019

26/08/2019    S163

Danmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 163-399726

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Lyskær 13A
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Blinkilde
E-mail: hans.blinkilde@regionh.dk
Telefon: +45 24408056
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Strategisk partnerskab - renovering - indbydelse til markedsdialog

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden ønsker at afholde en dialog med markedet om regionens forestående udbud af strategisk partnerskab(er) vedrørende regionens renoveringspulje. Dialogen gennemføres for at sikre, at udbudsmaterialet bliver konformt med markedets muligheder, således at udbuddet kan tilrettelægges og gennemføres i en form, som dels svarer til forventninger og behov, der er hos bygherren, dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Regionens bygningsmasse i Region Hovedstaden (primært)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden har vedtaget en Renoveringsplan med forventede investeringer på 7 000 000 000 DKK i 2019-2028 på regionens hospitaler med henblik på at forbedre tilstanden på bygninger og installationer. Dette indebærer en stigning i aktivitetsniveauet for renoveringsprojekter i regionen fra 2020 og årene herefter. Der vil tillige kunne komme yderligere investeringer til f.eks. kvalitetsløft og ombygningsprojekter, som konsekvens af ændrede behov og prioriteringer.

For at realisere disse planer ønsker Region Hovedstaden at etablere et tæt, åbent og langvarigt samarbejde med en eller flere strategiske partnere. Det er pt. ikke endeligt besluttet hvor stor en andel af regions renoveringsmidler mv., der skal indgå i et strategisk samarbejde, men forventning er et niveau på ca. 1 000 000 000 DKK realiseret over en 4-årig periode. Det er således heller ikke besluttet konkret hvilke opgavetyper, der vil indgå. Men der vil kunne blive tale om renovering og ombygning af installationer inden for brandtekniske anlæg, medicinske gasser, køling, el, vvs o.lign., renovering af klimaskærme, energirenoveringer, elevatorer mv.

Region Hovedstaden ønsker en markedsdialog for at få input og inspiration til regionens konkrete udformning af det kommende udbud. Fokus vil være på hvordan regionen kan opnå de bedste muligheder for at gennemføre de mange projekter ved at samle sine udbud på færre strategiske leverandører. I markedsdialogen vil bl.a. indgå drøftelser om samarbejdets konkrete indhold, optimering af byggeprocesser, antal partnerskabsaftaler, markedskapacitet, leverandørernes forventninger til bygherren, samt om hvorledes opgave-typer og -størrelser mest hensigtsmæssigt indgår.

Markedsdialogen gennemføres ad 2 omgange: dels vil regionens tanker om strategisk samarbejde blive præsenteret på regionens "Markedsdialogforum" den 20.9.2019, der afholdes på Rigshospitalet Glostrup, hvor alle kan deltage og dels vil regionen afholde individuelle dialogmøder.

De individuelle dialogmøder kan blive afholdt med såvel entreprenører som rådgivere og hvis aktører på markedet allerede på tidspunktet for afholdelse af dialogmøderne har indgået samarbejdsaftaler, også med sådanne teams.

De individuelle dialogmøder vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Regionen forbeholder sig derfor retten til at begrænse antallet til 5-10 deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

— At virksomhederne har erfaring med samarbejde med entreprenører/projekterende rådgivere,

— At virksomhederne har erfaring med større renoveringsprojekter inden for såvel tekniske installationer som bygninger,

— At virksomhederne har erfaring med projektering og udførelse af tekniske installationer indenfor hospitalsområdet eller tilsvarende.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Information om regionens Markedsdialogforum er tilgængelig fra den 22.8.2019 på regionens hjemmeside. Tilmelding til Markedsdialogforum kan ske på regionens kursusportal: https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=67503

Anmodning om deltagelse i individuelle dialogmøder skal fremsendes til Line Møller Kjellsson (line.moeller.kjellsson@regionh.dk), senest den 9.9.2019 og indeholde følgende:

— kort beskrivelse af virksomheden/konsortiet,

— referenceliste med lignende projekter, jf. beskrivelsen i pkt. II.2.4, samt

— kontaktperson, inkl. kontaktoplysninger.

Regionen forventer at udsende beslutning om udvælgelse af deltagere til dialogmøderne i uge 38. Beslutning vil indeholde nærmere oplysninger om tid og sted for afholdelse. Det forventes, at de individuelle dialogmøder afholdes i uge 39/40.

Virksomheder, der ikke kan deltage i markedsdialogen vil kunne finde materiale fra de individuelle dialogmøder på regionens hjemmeside.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2019