С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 399750-2020

26/08/2020    S165

Люксембург-Люксембург: Проверка на проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ

2020/S 165-399750

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: CS-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6504
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6504
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проверка на проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ

Референтен номер: CFT-1607
II.1.2)Основен CPV код
71631300 Услуги по технически контрол и проверка на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основният обхват на услугите по това рамково споразумение е свързан с проверката на резултатите от проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ, финансирани от банката. Проектите в Букурещ са фокусирани най-вече върху изолацията на многоетажни жилищни сгради.

В допълнение, обхватът на това рамково споразумение включва и проверката на основното реновиране на училищата и изграждането на учебни сгради с почти нулево нетно потребление на енергия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71314300 Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
71350000 Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги
71356100 Услуги по техническа проверка
71510000 Проучвателни услуги по избора на участъка за строеж
71700000 Услуги по наблюдение и контрол
71630000 Услуги по технически изпитвания и контрол
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
71300000 Инженерни услуги в строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: RO321 Bucureşti
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Рамково споразумение може да бъде удължено до общо максимум 6 години поради естеството на услугите, които ще се доставят, по-конкретно факта, че дейностите по ex-post мониторинг на реновирането могат да се осъществяват единствено след като строителните дейности приключат.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2020
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/09/2020
Местно време: 10:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Оферентите могат на първа инстанция да представят всички опасения относно процедурата за обществена поръчка на Банката, като използват данните за връзка съгласно раздел I.1) от настоящото обявление за поръчка.

Ако оферентите или други заинтересовани страни считат, че ЕИБ е извършила някаква проява на лошо управление (напр. не е действала в съответствие с установените практики, стандарти и процедури, или не е спазила принципите на доброто управление), те могат да подадат жалба до механизма за жалби на групата на ЕИБ (вж. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) в срок от 1 година от датата, на която предполагаемото действие, решение или бездействие от страна на Комисията би могло да бъде известно на жалбоподателя. Ако са недоволни от резултата, оферентите могат да поискат от европейския омбудсман https://www.ombudsman.europa.eu). преразглеждане на отговора от Групата на ЕИБ на жалбата.

В рамките на 2 месеца от уведомяването относно резултата от процедурата (решението за възлагане), оферентите могат да стартират действие за неговата отмяна и/или за обезщетение. Всяко искане, което може да направят оферентите, както и всеки отговор от Банката или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на настоящото обявление за поръчка.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/08/2020